لوگو

Ravankaran Omid KHavarmianeh company

"Release date"Product NamePackage typeSpecifications of the product that can be suppliedProducerSupplierbase priceDelivery placeDelivery DateSettlement type
1402/05/17قیر 6070فلهتامین بسته بندی به شرط تامین ظرف اعم از انواع بشکه نو یا دست دوم و پلی بگ و کارتن و غیره به عهده فروشنده می باشد .هزینه ی دستمزد و توزین و بارگیری از انبار کارخانه و اظهار و ارائه اسناد صادراتی و اظهار گمرکی و هزینه های مربوط به تخلیه و بارگیری در گمرکات و مرزهای خروجی به عهده فروشنده میباشد. مالیات ارزش افزوده طبق قوانین امور مالیاتی اخذ میگردد .چنانچه تحویل بار در بنادر دریایی باشد کلیه هزینه های حمل و گمرکی تا عرشه کشتی بر عهده فروشنده میباشد. تاریخ پرداخت وجه1402/06/11می باشد.اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها بصورت ضمانت نامه بانکی می باشد.هامون گستر نفت باخترمجتمع تولید صنعتی هامون گستر نفت باختر150,872Exwork1402/05/31اعتباری
1402/05/17قیر AC40فله1- کالای خریداری شده توسط تمامی خریداران به نام شرکت پالایش قیر کسری اظهار نخواهد شد و مسئولیت اظهار به گمرک و صادرات کالا با خریداران می باشد. 2- تمامی خریداران باید 9% مالیات و عوارض ارزش افزوده را پرداخت نمایند. 3- این شرکت موافقت خود را با نگهداری وجه کالای فروخته شده نزد بورس کالا تا زمان تایید خریدار مبنی بر تحویل کالا اعلام می دارد.پالایش قیر کسریپالایش قیر کسری150,872EXW- بندرعباس1402/05/25نقدی
1402/05/17قیر 6070فله9% مالیات بر ارزش افزوده طبق ضوابط سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد - اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت اعتبار اسنادی یک ماهه با کارمزد دو درصد ماهانه و یا ضمانتنامه بانکی صورت میپذیرد - تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/06/12می باشد.صبای دلیجانصبای دلیجان150,872Exwork1402/06/01اعتباری
1402/05/17قیر 6070فله9% مالیات بر ارزش افزوده طبق مقررات و قوانین مالیاتی اخذ میگردد.اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها به صورت ضمانت نامه بانکی می باشد.تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/06/11 میباشد.مهندسی ایران ارتباطمهندسی ایران ارتباط150,872Exwork1402/05/31اعتباری
1402/05/17اسید استیکسایربسته بندی بشکهIBC، تهیه بشکه با خریدار/،تعهدفروشنده طبقFCAدراینکوترمز2010/اخذمجوزهاي گمركي درمقصدبرعهده خریدار/اظهارنامه گمركي درمبدأبرعهده فروشنده/خريدارحق واگذاري وتحويل كالارابغیرنداردوخودیاباربري آن،بايدنسبت به تحويل كالااقدام کندوبایدحداکثرتا۳0روزازتاریخ تحویل کالا،باهماهنگی فروشنده اقدام به بارگیری،برداشت محصول کنددرغیراینصورت ازروز31به بعدبهازای محصول حمل نشده،روزانه ۳٪مبلغ هزینه انبارداری/ودرصورتحساب نهایی خریدارمنعکس میشود/کالاصرفابراي صادرات به خريدار واگذارشده ومجازبه مصرف،توزيع و فروش داخلی نیست/تسويه صرفااعتباری وپرداخت ارزي،حساب ارزي خارج ازكشور متعاقباوپس ازانجام معامله وصدورپروفرماي صادراتي اعلام وارزپرداختی درهم درامارات/نرخ تسعیردلاربه درهم3.673/ صورتحساب طبق تحويل نهايي توسط فروشنده صادر(بااحتساب تلورانس) وباخريدارتسويحساب نهايي میشود/تحویل کالاطبق آنالیزوامیدنامه سایت بورس کالا/خریداربایدمدارک شرکتی(مدارک حقوقی،ثبتی،اساسنامه،آگهی تغییرات روزنامه،روزنامه رسمی،کداقتصادی،شناسه ملی،کپی گذرنامه،وکالتنامه،لایسنس راتاییدکنسولگری مبنی برقانونی بودن شرکت برساندوقبل عقدقرادادبه فروشنده تحویل دهد/پتروشیمی فن آورانپتروشیمی فن آوران490FCA - ماهشهر1402/06/05اعتباری
1402/05/17اسید استیکفلهتعهدفروشنده طبقFCAدراینکوترمز2010/اخذمجوزهاي گمركي درمقصدبرعهده خریدار/اظهارنامه گمركي درمبدأبرعهده فروشنده/خريدارحق واگذاري وتحويل كالارابغیرنداردوخودیاباربري آن،بايدنسبت به تحويل كالااقدام وبایدحداکثرتا30روزازتاریخ تحویل کالا،طبق هماهنگی فروشنده اقدام به بارگیری وبرداشت محصول کند.درغیراینصورت از روز31به بعدبه ازای محصول حمل نشده،روزانه ۳٪مبلغ هزینه انبارداری است ودرصورتحساب نهایی خریدارمنعکس میشود/کالاصرفابراي صادرات به خريدار واگذارشده ومجازبه مصرف،توزيع و فروش داخلی نیست/تسويه صرفااعتباری وپرداخت ارزي،حساب ارزي خارج ازكشور متعاقباوپس ازانجام معامله وصدورپروفرماي صادراتي اعلام وارزپرداختی درهم درامارات/نرخ تسعیردلاربه درهم3.673/ صورتحساب فروش طبق مقادير تحويل نهايي توسط فروشنده صادر(بااحتساب تلورانس) وباخريدارتسويحساب نهايي میشود/تحویل کالاطبق آنالیزوامیدنامه سایت بورس کالا/خریداربایدتمام مدارک شرکتی اعم ازمدارک حقوقی،ثبتی،اساسنامه،آگهی تغییرات روزنامه،روزنامه رسمی،کداقتصادی،شناسه ملی،کپی گذرنامه،وکالتنامه،لایسنس رابه تایید کنسولگری مبنی برقانونی بودن شرکت برساند و قبل عقدقرادادبه فروشنده تحویل دهدپتروشیمی فن آورانپتروشیمی فن آوران410FCA - ماهشهر1402/06/05اعتباری
1402/05/17اسید استیکبشکهتعهدفروشنده طبقFCAدراینکوترمز2010/اخذمجوزهاي گمركي درمقصدبرعهده خریدار/اظهارنامه گمركي درمبدأبرعهده فروشنده/خريدارحق واگذاري وتحويل كالارابغیرنداردوخودیاباربري آن،بايدنسبت به تحويل كالااقدام کندوبایدحداکثرتا۳0روزازتاریخ تحویل کالا،طبق هماهنگی فروشنده اقدام به بارگیری وبرداشت محصول کند.درغیراینصورت از روز31به بعدبه ازای محصول حمل نشده،روزانه ۳٪مبلغ هزینه انبارداری است ودرصورتحساب نهایی خریدارمنعکس میشود/کالاصرفابراي صادرات به خريدار واگذارشده ومجازبه مصرف،توزيع و فروش داخلی نیست/تسويه صرفااعتباری وپرداخت ارزي،حساب ارزي خارج ازكشور متعاقباوپس ازانجام معامله وصدورپروفرماي صادراتي اعلام وارزپرداختی درهم درامارات/نرخ تسعیردلاربه درهم3.673/ صورتحساب فروش طبق مقادير تحويل نهايي توسط فروشنده صادر(بااحتساب تلورانس) وباخريدارتسويحساب نهايي میشود/تحویل کالاطبق آنالیزوامیدنامه سایت بورس کالا/خریداربایدتمام مدارک شرکتی اعم ازمدارک حقوقی،ثبتی،اساسنامه،آگهی تغییرات روزنامه،روزنامه رسمی،کداقتصادی،شناسه ملی،کپی گذرنامه،وکالتنامه،لایسنس رابه تایید کنسولگری مبنی برقانونی بودن شرکت برساند و قبل عقدقرادادبه فروشنده تحویل دهدپتروشیمی فن آورانپتروشیمی فن آوران600FCA - ماهشهر1402/06/05اعتباری
1402/05/17قیر PG6422فلهمهلت برداشت هرقرارداد خرید به میزان حداکثر تا 20 روز تقویمی پس از مهلت مجاز تحویل خواهد بود و در صورت عدم برداشت محموله های خریداری شده به صورت کامل در موعد مقرر به ازای هر تن محصول برداشت نشده مبلغ 145320 ریال بابت هر روز نگهداری به عنوان هزینه انبارداری از خریدار اخذ خواهد شد9%مالیات بر ارزش افزوده طبق ظوابط سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد.نحوه اعتباردهی به صورت اعتبار اسنادی حداکثر یکماهه با کارمزد 2درصد ماهیانه و یا ضمانت نامه بانکی دریافت می گردد. با توجه به ماهیت فیزیکی محصول مراجعه خریدار جهت برداشت میبایست با هماهنگی فروشنده و به صورت تدریجی در موعد مقررانجام شود.تحویل مانده حواله برداشت نشده پس از تسویه حساب کامل هزینه انبارداری و با کسر هزینه انبارداری از بستانکاری مشتری امکان پذیر می باشد.واریز مبلغ مربوط به مالیات و ارزش افزوده بصورت نقدی همزمان با تسویه ضروری میباشد.ضمنا اظهار گمرکی برعهده فروشنده بوده و محل تحویل درب کارخانه واقع در ارومیه کیلومتر 15 جاده سرو می باشد.راه و ساختمان ارومیه شن ریزراه و ساختمانی ارومیه شن ریز150,872Exwork1402/05/31نقدی / اعتباری
1402/05/17قیر 6070فله9درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق ضوابط سازمان امور مالیاتی اخذ میگردد - اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت ضمانتنامه بانکی می باشد - تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/06/12 می باشد.عایق اصفهانتولیدی و صنعتی عایق اصفهان150,872EXW-اصفهان1402/06/01اعتباری
روغن پایه SN150نفت پارستوضیحات: خریدار مجاز به فروش محصول در بازار نمی باشد. حداقل خرید 25 تن . خریدار میبایست حداکثر تا 6 روز کاری بعد از مهلت مجاز تحویل نسبت به حمل کل محصول خریداری شده اقدام نماید در غیر این صورت هزینه انبار داری معادل 0.3 دهم درصد مقدار بارگیری نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریدار قبل از حمل اخذ میگردد .175234,1991402/07/030نقدیانبار کارخانهفله
روغن پایه SN500نفت پارسخریدار مجاز به فروش محصول در بازار نمی باشد. حداقل خرید 25 تن خریدار میبایست حداکثر تا 6 روز کاری بعد از مهلت مجاز تحویل نسبت به حمل کل محصول خریداری شده اقدام نماید در غیر اینصورت هزینه انبارداری معادل سه دهم درصد مقدار بارگیری نشده بصورت روز شمار محاسبه و از خریدار قبل از حمل اخذ میگردد525234,1991402/07/030نقدیانبار کارخانهفله