لوگو

شرکت روانکاران امید خاورمیانه

نام کالانوع بسته بندیمشخصات کالای قابل عرضهتولید کنندهعرضهقیمت پایهمکان تحویلتاریخ تحویلافزای عرضهنوع تسویه
قیر 6070فلهتامین بسته بندی به شرط تامین ظرف اعم از انواع بشکه نو یا دست دوم و پلی بگ و کارتن و غیره به عهده فروشنده می باشد .هزینه ی دستمزد و توزین و بارگیری از انبار کارخانه و اظهار و ارائه اسناد صادراتی و اظهار گمرکی و هزینه های مربوط به تخلیه و بارگیری در گمرکات و مرزهای خروجی به عهده فروشنده میباشد. مالیات ارزش افزوده طبق قوانین امور مالیاتی اخذ میگردد .چنانچه تحویل بار در بنادر دریایی باشد کلیه هزینه های حمل و گمرکی تا عرشه کشتی بر عهده فروشنده میباشد. تاریخ پرداخت وجه1402/06/11می باشد.اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها بصورت ضمانت نامه بانکی می باشد.هامون گستر نفت باختر150,872Exwork1402/05/31اعتباری
قیر AC40فله1- کالای خریداری شده توسط تمامی خریداران به نام شرکت پالایش قیر کسری اظهار نخواهد شد و مسئولیت اظهار به گمرک و صادرات کالا با خریداران می باشد. 2- تمامی خریداران باید 9% مالیات و عوارض ارزش افزوده را پرداخت نمایند. 3- این شرکت موافقت خود را با نگهداری وجه کالای فروخته شده نزد بورس کالا تا زمان تایید خریدار مبنی بر تحویل کالا اعلام می دارد.پالایش قیر کسری150,872EXW- بندرعباس1402/05/25نقدی
قیر 6070فله9% مالیات بر ارزش افزوده طبق ضوابط سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد - اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت اعتبار اسنادی یک ماهه با کارمزد دو درصد ماهانه و یا ضمانتنامه بانکی صورت میپذیرد - تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/06/12می باشد.صبای دلیجان150,872Exwork1402/06/01اعتباری
قیر 6070فله9% مالیات بر ارزش افزوده طبق مقررات و قوانین مالیاتی اخذ میگردد.اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها به صورت ضمانت نامه بانکی می باشد.تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/06/11 میباشد.مهندسی ایران ارتباط150,872Exwork1402/05/31اعتباری
اسید استیکسایربسته بندی بشکهIBC، تهیه بشکه با خریدار/،تعهدفروشنده طبقFCAدراینکوترمز2010/اخذمجوزهاي گمركي درمقصدبرعهده خریدار/اظهارنامه گمركي درمبدأبرعهده فروشنده/خريدارحق واگذاري وتحويل كالارابغیرنداردوخودیاباربري آن،بايدنسبت به تحويل كالااقدام کندوبایدحداکثرتا۳0روزازتاریخ تحویل کالا،باهماهنگی فروشنده اقدام به بارگیری،برداشت محصول کنددرغیراینصورت ازروز31به بعدبهازای محصول حمل نشده،روزانه ۳٪مبلغ هزینه انبارداری/ودرصورتحساب نهایی خریدارمنعکس میشود/کالاصرفابراي صادرات به خريدار واگذارشده ومجازبه مصرف،توزيع و فروش داخلی نیست/تسويه صرفااعتباری وپرداخت ارزي،حساب ارزي خارج ازكشور متعاقباوپس ازانجام معامله وصدورپروفرماي صادراتي اعلام وارزپرداختی درهم درامارات/نرخ تسعیردلاربه درهم3.673/ صورتحساب طبق تحويل نهايي توسط فروشنده صادر(بااحتساب تلورانس) وباخريدارتسويحساب نهايي میشود/تحویل کالاطبق آنالیزوامیدنامه سایت بورس کالا/خریداربایدمدارک شرکتی(مدارک حقوقی،ثبتی،اساسنامه،آگهی تغییرات روزنامه،روزنامه رسمی،کداقتصادی،شناسه ملی،کپی گذرنامه،وکالتنامه،لایسنس راتاییدکنسولگری مبنی برقانونی بودن شرکت برساندوقبل عقدقرادادبه فروشنده تحویل دهد/پتروشیمی فن آوران490FCA - ماهشهر1402/06/05اعتباری
اسید استیکفلهتعهدفروشنده طبقFCAدراینکوترمز2010/اخذمجوزهاي گمركي درمقصدبرعهده خریدار/اظهارنامه گمركي درمبدأبرعهده فروشنده/خريدارحق واگذاري وتحويل كالارابغیرنداردوخودیاباربري آن،بايدنسبت به تحويل كالااقدام وبایدحداکثرتا30روزازتاریخ تحویل کالا،طبق هماهنگی فروشنده اقدام به بارگیری وبرداشت محصول کند.درغیراینصورت از روز31به بعدبه ازای محصول حمل نشده،روزانه ۳٪مبلغ هزینه انبارداری است ودرصورتحساب نهایی خریدارمنعکس میشود/کالاصرفابراي صادرات به خريدار واگذارشده ومجازبه مصرف،توزيع و فروش داخلی نیست/تسويه صرفااعتباری وپرداخت ارزي،حساب ارزي خارج ازكشور متعاقباوپس ازانجام معامله وصدورپروفرماي صادراتي اعلام وارزپرداختی درهم درامارات/نرخ تسعیردلاربه درهم3.673/ صورتحساب فروش طبق مقادير تحويل نهايي توسط فروشنده صادر(بااحتساب تلورانس) وباخريدارتسويحساب نهايي میشود/تحویل کالاطبق آنالیزوامیدنامه سایت بورس کالا/خریداربایدتمام مدارک شرکتی اعم ازمدارک حقوقی،ثبتی،اساسنامه،آگهی تغییرات روزنامه،روزنامه رسمی،کداقتصادی،شناسه ملی،کپی گذرنامه،وکالتنامه،لایسنس رابه تایید کنسولگری مبنی برقانونی بودن شرکت برساند و قبل عقدقرادادبه فروشنده تحویل دهدپتروشیمی فن آوران410FCA - ماهشهر1402/06/05اعتباری
اسید استیکبشکهتعهدفروشنده طبقFCAدراینکوترمز2010/اخذمجوزهاي گمركي درمقصدبرعهده خریدار/اظهارنامه گمركي درمبدأبرعهده فروشنده/خريدارحق واگذاري وتحويل كالارابغیرنداردوخودیاباربري آن،بايدنسبت به تحويل كالااقدام کندوبایدحداکثرتا۳0روزازتاریخ تحویل کالا،طبق هماهنگی فروشنده اقدام به بارگیری وبرداشت محصول کند.درغیراینصورت از روز31به بعدبه ازای محصول حمل نشده،روزانه ۳٪مبلغ هزینه انبارداری است ودرصورتحساب نهایی خریدارمنعکس میشود/کالاصرفابراي صادرات به خريدار واگذارشده ومجازبه مصرف،توزيع و فروش داخلی نیست/تسويه صرفااعتباری وپرداخت ارزي،حساب ارزي خارج ازكشور متعاقباوپس ازانجام معامله وصدورپروفرماي صادراتي اعلام وارزپرداختی درهم درامارات/نرخ تسعیردلاربه درهم3.673/ صورتحساب فروش طبق مقادير تحويل نهايي توسط فروشنده صادر(بااحتساب تلورانس) وباخريدارتسويحساب نهايي میشود/تحویل کالاطبق آنالیزوامیدنامه سایت بورس کالا/خریداربایدتمام مدارک شرکتی اعم ازمدارک حقوقی،ثبتی،اساسنامه،آگهی تغییرات روزنامه،روزنامه رسمی،کداقتصادی،شناسه ملی،کپی گذرنامه،وکالتنامه،لایسنس رابه تایید کنسولگری مبنی برقانونی بودن شرکت برساند و قبل عقدقرادادبه فروشنده تحویل دهدپتروشیمی فن آوران600FCA - ماهشهر1402/06/05اعتباری
قیر PG6422فلهمهلت برداشت هرقرارداد خرید به میزان حداکثر تا 20 روز تقویمی پس از مهلت مجاز تحویل خواهد بود و در صورت عدم برداشت محموله های خریداری شده به صورت کامل در موعد مقرر به ازای هر تن محصول برداشت نشده مبلغ 145320 ریال بابت هر روز نگهداری به عنوان هزینه انبارداری از خریدار اخذ خواهد شد9%مالیات بر ارزش افزوده طبق ظوابط سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد.نحوه اعتباردهی به صورت اعتبار اسنادی حداکثر یکماهه با کارمزد 2درصد ماهیانه و یا ضمانت نامه بانکی دریافت می گردد. با توجه به ماهیت فیزیکی محصول مراجعه خریدار جهت برداشت میبایست با هماهنگی فروشنده و به صورت تدریجی در موعد مقررانجام شود.تحویل مانده حواله برداشت نشده پس از تسویه حساب کامل هزینه انبارداری و با کسر هزینه انبارداری از بستانکاری مشتری امکان پذیر می باشد.واریز مبلغ مربوط به مالیات و ارزش افزوده بصورت نقدی همزمان با تسویه ضروری میباشد.ضمنا اظهار گمرکی برعهده فروشنده بوده و محل تحویل درب کارخانه واقع در ارومیه کیلومتر 15 جاده سرو می باشد.راه و ساختمان ارومیه شن ریز150,872Exwork1402/05/31نقدی / اعتباری
قیر 6070فله9درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق ضوابط سازمان امور مالیاتی اخذ میگردد - اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت ضمانتنامه بانکی می باشد - تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/06/12 می باشد.عایق اصفهان150,872EXW-اصفهان1402/06/01اعتباری
نفت پارستوضیحات: خریدار مجاز به فروش محصول در بازار نمی باشد. حداقل خرید 25 تن . خریدار میبایست حداکثر تا 6 روز کاری بعد از مهلت مجاز تحویل نسبت به حمل کل محصول خریداری شده اقدام نماید در غیر این صورت هزینه انبار داری معادل 0.3 دهم درصد مقدار بارگیری نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریدار قبل از حمل اخذ میگردد .175234,1990نقدیانبار کارخانهفله
نفت پارسخریدار مجاز به فروش محصول در بازار نمی باشد. حداقل خرید 25 تن خریدار میبایست حداکثر تا 6 روز کاری بعد از مهلت مجاز تحویل نسبت به حمل کل محصول خریداری شده اقدام نماید در غیر اینصورت هزینه انبارداری معادل سه دهم درصد مقدار بارگیری نشده بصورت روز شمار محاسبه و از خریدار قبل از حمل اخذ میگردد525234,1990نقدیانبار کارخانهفله
اسید ترفتالیکجامبوبگملاحظات و شرایط ویژه: واریز همزمان مالیات و تسویه بورس الزامی است./ وزن هر کیسه جامبو 1200 کیلوگرم می باشد. مهلت حمل یک هفته پس از مهلت مجاز تحویل/ در صورت عدم بارگیری به موقع، هزینه انبارداری معادل 3% ارزش کالای حمل نشده به صورت روزشمار دریافت خواهد شد. خریدار مجاز به فروش محصولات در بازار آزاد نمی باشد. شماره حساب واریز مالیات بر ارزش افزوده 0228299927008 نزد بانک ملی، شماره شبا IR980170000000228299927008 بنام پتروشیمی محب پلی استرخاوران.Huishang Investment Co. Limited - چین72540,000انبار عرضه کننده1402/07/190نقدی
آمونیاک (مایع)فلهحمل توسط تانکر - رعایت مفاد اعلامی در فایل پیوست(شرایط عمومی عرضه های پتروشیمی شیراز)الزامیست.ثبت نام در سامانه جامع تجارت برای کلیه خریداران الزامی بوده و تحویل کالا منوط به احراز ثبت نام خریدار در سامانه منطبق با مشخصات قرارداد بورسی است.خریداران موظف به پرداخت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه و ارائه مدارک ثبت سفارش بلافاصله بعد از تسویه می باشند.فروش اعتباری حداکثر دو ماهه با کارمزد 2% ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی/اعتبار اسنادی (LC) امکان پذیر می باشد.پتروشیمی شیراز400152,567انبار کارخانه1402/07/190نقدی / اعتباری
اوره گرانولجامبوبگرعایت مفاد اعلامی در فایل پیوست(شرایط عمومی عرضه های پتروشیمی شیراز)الزامیست.ثبت نام در سامانه جامع تجارت برای کلیه خریداران الزامی بوده و تحویل کالا منوط به احراز ثبت نام خریدار در سامانه منطبق با مشخصات قرارداد بورسی است.این محصول صرفا جهت مصارف صنعتی می باشد.خریداران موظف به پرداخت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه و ارائه مدارک ثبت سفارش بلافاصله بعد از تسویه می باشند.پتروشیمی شیراز600126,655انبار کارخانه1402/07/190نقدی
پلی استایرن انبساطی نسوز F200جامبوبگرعایت مفاد اعلامی در فایل پیوست(شرایط عمومی عرضه های پتروشیمی پلی استایرن انتخاب)الزامیست - جامبوبگ 1000 کیلوییتوسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب600417,903تهران1402/07/290نقدی / اعتباری
پلی استایرن انبساطی نسوز F300جامبوبگرعایت مفاد اعلامی در فایل پیوست(شرایط عمومی عرضه های پتروشیمی پلی استایرن انتخاب)الزامیست - جامبوبگ 1000 کیلوییتوسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب400417,903تهران1402/07/190نقدی / اعتباری
اسید ترفتالیکجامبوبگملاحظات و شرایط ویژه: واریز همزمان مالیات و تسویه بورس الزامی است./ وزن هر کیسه جامبو 1200 کیلوگرم می باشد. مهلت حمل یک هفته پس از مهلت مجاز تحویل/ در صورت عدم بارگیری به موقع، هزینه انبارداری معادل 3% ارزش کالای حمل نشده به صورت روزشمار دریافت خواهد شد. خریدار مجاز به فروش محصولات در بازار آزاد نمی باشد. شماره حساب واریز مالیات بر ارزش افزوده 0228299927008 نزد بانک ملی، شماره شبا IR980170000000228299927008 بنام پتروشیمی محب پلی استرخاوران.Huishang Investment Co. Limited - چین72540,000انبار عرضه کننده1402/07/190نقدی
پلی استایرن انبساطی R200جامبوبگرعایت مفاد اعلامی در فایل پیوست(شرایط عمومی عرضه های پتروشیمی پلی استایرن انتخاب)الزامیست - جامبوبگ 1000 کیلوییتوسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب600395,972تهران1402/07/290نقدی / اعتباری
آمونیاک (مایع)فلهحمل توسط تانکر - رعایت مفاد اعلامی در فایل پیوست(شرایط عمومی عرضه های پتروشیمی شیراز)الزامیست.ثبت نام در سامانه جامع تجارت برای کلیه خریداران الزامی بوده و تحویل کالا منوط به احراز ثبت نام خریدار در سامانه منطبق با مشخصات قرارداد بورسی است.خریداران موظف به پرداخت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه و ارائه مدارک ثبت سفارش بلافاصله بعد از تسویه می باشند.فروش اعتباری حداکثر دو ماهه با کارمزد 2% ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی/اعتبار اسنادی (LC) امکان پذیر می باشد.پتروشیمی شیراز400152,567انبار کارخانه1402/07/190نقدی / اعتباری
پلی استایرن انبساطی R310جامبوبگرعایت مفاد اعلامی در فایل پیوست(شرایط عمومی عرضه های پتروشیمی پلی استایرن انتخاب)الزامیست - جامبوبگ 1000 کیلوییتوسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب700395,972تهران1402/08/060نقدی / اعتباری
اوره گرانولجامبوبگرعایت مفاد اعلامی در فایل پیوست(شرایط عمومی عرضه های پتروشیمی شیراز)الزامیست.ثبت نام در سامانه جامع تجارت برای کلیه خریداران الزامی بوده و تحویل کالا منوط به احراز ثبت نام خریدار در سامانه منطبق با مشخصات قرارداد بورسی است.این محصول صرفا جهت مصارف صنعتی می باشد.خریداران موظف به پرداخت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه و ارائه مدارک ثبت سفارش بلافاصله بعد از تسویه می باشند.پتروشیمی شیراز600126,655انبار کارخانه1402/07/190نقدی
قیر 6070فلهملاحظات و شرایط ویژه: 9درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق مقررات و قوانین مالیاتی اخذ می گردد.شماره حساب جهت واریز وجه مالیات بر ارزش افزوده: 1990019900بانک ملت شرکت مهندسی ایران ارتباط. ملاک محاسبه وزن،باسکول کارخانه فروشنده در مبدا می باشد.نحوه اعتباردهی به صورت اعتبار اسنادی حداکثر یک ماهه با کارمزد دو درصد ماهانه و یا از محل مطالبات خریدار نزد فروشنده می باشد. به ازاء هر کیلوگرم 109 ریال هزینه توزین و بارگیری اخذ خواهد شد. چنانچه خریدار حداکثر هفت روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل نسبت به حمل کالا اقدام ننماید روزانه معادل یک درصد ارزش کالای برداشت نشده مشمول پرداخت هزینه انبارداری می شود.تحویل کالای باقیمانده منوط به تسویه هزینه انبارداری می باشد و تسویه آن از محل کالا مجاز است.مهندسی ایران ارتباط1,250155,343انبار کارخانه1402/07/230اعتباری
پلی استایرن انبساطی نسوز F200جامبوبگرعایت مفاد اعلامی در فایل پیوست(شرایط عمومی عرضه های پتروشیمی پلی استایرن انتخاب)الزامیست - جامبوبگ 1000 کیلوییتوسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب600417,903تهران1402/07/290نقدی / اعتباری
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000جامبوبگخریداران می بایست دارای کد اقتصادی ثبت شده در سامانه ثامن باشند تا امکان صدور حواله و فاکتور فروش میسر باشد،همچنین خریداران میبایست دارای گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده معتبر باشند.در صورت عدم ثبت نام مسئولیت تحویل با تاخیر محصول با خریدار میباشد.واریز مالیات همزمان با تسویه بورسی الزامیست.چنانچه خریدار 7 روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل اقدام به بارگیری ننماید مشمول پرداخت جریمه روزانه2% از ارزش کالای برداشت نشده خواهد شد. خریداران مجاز به فروش محصول در بازار نمی باشند.شماره حساب مالیات 0115867689002 بانک صادرات به نام بانیار گنبد-کیفیت محصول مطابق با امید نامه پذیرش میباشد.بانیار پلیمر گنبد484417,903انبار کارخانه1402/08/150نقدی
پلی استایرن انبساطی نسوز F300جامبوبگرعایت مفاد اعلامی در فایل پیوست(شرایط عمومی عرضه های پتروشیمی پلی استایرن انتخاب)الزامیست - جامبوبگ 1000 کیلوییتوسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب400417,903تهران1402/07/190نقدی / اعتباری
سولفات سدیمجامبوبگ1-تحویل محصولات درب کارخانه شرکت معدنی املاح ایران(واقع در اراک و گرمسار) می باشد. 2- حمل و هزینه آن به عهده مشتری میباشد.3-هزینه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر عهده مشتری می باشد. 4- وزن کیسه های جامبو 1100 کیلوگرم + - 5% 5-خریداران حق فروش محصولات خریداری شده در بازار را ندارند. 6- ضمنا شماره حساب 1410341774 بانک تجارت شعبه زاگرس اراک کد شعبه 14100 بنام شرکت معدنی املاح ایران جهت واریز ارزش افزوده حضورتان معرفی میگردد. 7- درجه خلوص 99.5% می باشد. 8-خرید صرفا برای دارندگان پروانه بهره برداری مرتبط با صنعت شوینده (تولید پودر شوینده)، شرکت های دارای پروانه تولید شیشه و بلور و پروانه رنگرزی پارچه و پروانه ذوب فلزات و پروانه تولید مواد ریخته گری و داروهای دامی می باشد و کنترل شرایط مذکور بر عهده عرضه کننده می باشد 9-حداقل خرید در فروش اعتباری 1000تن میباشد که فروش اعتباری حداکثر 1 ماه با کارمزد 2.46% ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا بصورت مطالبات می باشد.معدنی املاح ایران3,00046,700انبار کارخانه1402/08/150نقدی / اعتباری
پلی استایرن انبساطی R200جامبوبگرعایت مفاد اعلامی در فایل پیوست(شرایط عمومی عرضه های پتروشیمی پلی استایرن انتخاب)الزامیست - جامبوبگ 1000 کیلوییتوسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب600395,972تهران1402/07/290نقدی / اعتباری
نخ پلی استر 250D48FAپالت چوبیرعایت مفاداعلامی در فایل پیوست ( عرضه های پتروشیمی تندگویان) الزامی است . حداقل خرید جهت تسویه اعتباری 44 تن می باشد. اعتبار اسنادی داخلی مدت دار (3 ماهه) ماهانه 2 درصد کارمزد.پتروشیمی تندگویان220657,622انبار کارخانه1402/08/140نقدی / اعتباری
پلی استایرن انبساطی R310جامبوبگرعایت مفاد اعلامی در فایل پیوست(شرایط عمومی عرضه های پتروشیمی پلی استایرن انتخاب)الزامیست - جامبوبگ 1000 کیلوییتوسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب700395,972تهران1402/08/060نقدی / اعتباری
نخ پلی استر 250D48FBپالت چوبیرعایت مفاداعلامی در فایل پیوست ( عرضه های پتروشیمی تندگویان) الزامی است . حداقل مقدار خرید 18 تن می باشد . حداقل خرید جهت تسویه اعتباری 18 تن می باشد.اعتبار اسنادی داخلی مدت دار (سه ماهه) ماهانه 2درصد کارمزدپتروشیمی تندگویان36624,741انبار کارخانه1402/07/190نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهملاحظات و شرایط ویژه: 9درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق مقررات و قوانین مالیاتی اخذ می گردد.شماره حساب جهت واریز وجه مالیات بر ارزش افزوده: 1990019900بانک ملت شرکت مهندسی ایران ارتباط. ملاک محاسبه وزن،باسکول کارخانه فروشنده در مبدا می باشد.نحوه اعتباردهی به صورت اعتبار اسنادی حداکثر یک ماهه با کارمزد دو درصد ماهانه و یا از محل مطالبات خریدار نزد فروشنده می باشد. به ازاء هر کیلوگرم 109 ریال هزینه توزین و بارگیری اخذ خواهد شد. چنانچه خریدار حداکثر هفت روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل نسبت به حمل کالا اقدام ننماید روزانه معادل یک درصد ارزش کالای برداشت نشده مشمول پرداخت هزینه انبارداری می شود.تحویل کالای باقیمانده منوط به تسویه هزینه انبارداری می باشد و تسویه آن از محل کالا مجاز است.مهندسی ایران ارتباط1,250155,343انبار کارخانه1402/07/230اعتباری
نخ پلی استر 160D48FAپالت چوبیرعایت مفاد اعلامی در فایل پیوست (عرضه پتروشیمی شهید تندگویان) الزامی می باشد. . حداقل خرید جهت تسویه اعتباری 22 تن می باشد . اعتبار اسنادی داخلی مدت دار ( سه ماهه) ماهانه 2 درصد کارمزدپتروشیمی تندگویان154670,214انبار کارخانه1402/08/140نقدی / اعتباری
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000جامبوبگخریداران می بایست دارای کد اقتصادی ثبت شده در سامانه ثامن باشند تا امکان صدور حواله و فاکتور فروش میسر باشد،همچنین خریداران میبایست دارای گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده معتبر باشند.در صورت عدم ثبت نام مسئولیت تحویل با تاخیر محصول با خریدار میباشد.واریز مالیات همزمان با تسویه بورسی الزامیست.چنانچه خریدار 7 روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل اقدام به بارگیری ننماید مشمول پرداخت جریمه روزانه2% از ارزش کالای برداشت نشده خواهد شد. خریداران مجاز به فروش محصول در بازار نمی باشند.شماره حساب مالیات 0115867689002 بانک صادرات به نام بانیار گنبد-کیفیت محصول مطابق با امید نامه پذیرش میباشد.بانیار پلیمر گنبد484417,903انبار کارخانه1402/08/150نقدی
نخ پلی استر 500D96FAپالت چوبیرعایت مفاداعلامی در فایل پیوست ( عرضه های پتروشیمی تندگویان) الزامی است . حداقل خرید جهت تسویه اعتباری 22 تن می باشد. اعتبار اسنادی داخلی مدت دار (3 ماهه) ماهانه 2 درصد کارمزد.پتروشیمی تندگویان88659,516انبار کارخانه1402/08/140نقدی / اعتباری
سولفات سدیمجامبوبگ1-تحویل محصولات درب کارخانه شرکت معدنی املاح ایران(واقع در اراک و گرمسار) می باشد. 2- حمل و هزینه آن به عهده مشتری میباشد.3-هزینه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر عهده مشتری می باشد. 4- وزن کیسه های جامبو 1100 کیلوگرم + - 5% 5-خریداران حق فروش محصولات خریداری شده در بازار را ندارند. 6- ضمنا شماره حساب 1410341774 بانک تجارت شعبه زاگرس اراک کد شعبه 14100 بنام شرکت معدنی املاح ایران جهت واریز ارزش افزوده حضورتان معرفی میگردد. 7- درجه خلوص 99.5% می باشد. 8-خرید صرفا برای دارندگان پروانه بهره برداری مرتبط با صنعت شوینده (تولید پودر شوینده)، شرکت های دارای پروانه تولید شیشه و بلور و پروانه رنگرزی پارچه و پروانه ذوب فلزات و پروانه تولید مواد ریخته گری و داروهای دامی می باشد و کنترل شرایط مذکور بر عهده عرضه کننده می باشد 9-حداقل خرید در فروش اعتباری 1000تن میباشد که فروش اعتباری حداکثر 1 ماه با کارمزد 2.46% ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا بصورت مطالبات می باشد.معدنی املاح ایران3,00046,700انبار کارخانه1402/08/150نقدی / اعتباری
پتاس (کلرید پتاسیم)جامبوبگخلوص 95%-فروش به صورت نقدی-تمامی خریداران معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشند-محل تحویل مجتمع پتاس واقع در کیلومتر25 جاده طریق الرضا-بارگیری در انبار فروشنده توسط فروشنده -تهیه خودرو و پرداخت هزینه حمل و سایرهزینه های جانبی با خریدار است-مهلت حمل کالا 15 روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل میباشد -در صورت عدم حمل هزینه انبارداری به ازای هر کیلو باقیمانده 200 ریال به صورت روز شمار.حداقل خرید 25هزارکیلومجتمع فرآورده های فسفات کارون75250,000انبار کارخانه1402/07/190نقدی
نخ پلی استر 250D48FAپالت چوبیرعایت مفاداعلامی در فایل پیوست ( عرضه های پتروشیمی تندگویان) الزامی است . حداقل خرید جهت تسویه اعتباری 44 تن می باشد. اعتبار اسنادی داخلی مدت دار (3 ماهه) ماهانه 2 درصد کارمزد.پتروشیمی تندگویان220657,622انبار کارخانه1402/08/140نقدی / اعتباری
قیر AC40بشکهفروش اعتباری حداکثر سه ماهه با کارمزد 2.1% ماهانه امکان پذیر است - اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی و یا اعتبار اسنادی می باشد. کالای خریداری شده توسط تمامی خریداران به نام شرکت پالایش قیر کسری اظهار نخواهد شد و مسئولیت اظهار به گمرک و صادرات کالا با خریداران می باشد. تمامی خریداران باید 9% مالیات و عوارض ارزش افزوده را پرداخت نمایند. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/16می باشد.پالایش قیر کسری162,1253,0000EXW- بندرعباس1402/07/30اعتباری
نخ پلی استر 250D48FBپالت چوبیرعایت مفاداعلامی در فایل پیوست ( عرضه های پتروشیمی تندگویان) الزامی است . حداقل مقدار خرید 18 تن می باشد . حداقل خرید جهت تسویه اعتباری 18 تن می باشد.اعتبار اسنادی داخلی مدت دار (سه ماهه) ماهانه 2درصد کارمزدپتروشیمی تندگویان36624,741انبار کارخانه1402/07/190نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهاسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت اعتبار اسنادی 3 ماهه با کارمزد 2 درصد ماهیانه میباشد،کالای خریداری شده بنام شرکت توسعه تجارت طلای سفید خاورمیانه اظهار نخواهد شد ، خریدار باید عوارض و مالیات برارزش افزوده را پرداخت نماید، مهلت تدریجی کالا حداکثر 3روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل می باشد، انبار داری مانده برداشت نشده پس از مهلت برداشت و بصورت روزشمار به ازای هر تن بشرح ذیل اخذ میگردد: 1-45 روز 450000 ریال ،45-90 روز 600000ریال، بیش از 90 روز 800000 ریال ، تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/16 می باشد.توسعه تجارت طلای سفید خاورمیانه155,00010,0000EXW- بندرعباس1402/07/30اعتباری
نخ پلی استر 160D48FAپالت چوبیرعایت مفاد اعلامی در فایل پیوست (عرضه پتروشیمی شهید تندگویان) الزامی می باشد. . حداقل خرید جهت تسویه اعتباری 22 تن می باشد . اعتبار اسنادی داخلی مدت دار ( سه ماهه) ماهانه 2 درصد کارمزدپتروشیمی تندگویان154670,214انبار کارخانه1402/08/140نقدی / اعتباری
قیر 6070بشکه9درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق قوانین سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد/فروش اعتباری حداکثر 1 ماهه با کارمزد 2/46 درصد ماهیانه اسنادمالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی می باشد/تاریخ سر رسید پرداخت وجه 1402/08/11 می باشد.صنعت قیر هرمزگان169,6161,0000FOB-بندرعباس1402/08/01اعتباری
نخ پلی استر 500D96FAپالت چوبیرعایت مفاداعلامی در فایل پیوست ( عرضه های پتروشیمی تندگویان) الزامی است . حداقل خرید جهت تسویه اعتباری 22 تن می باشد. اعتبار اسنادی داخلی مدت دار (3 ماهه) ماهانه 2 درصد کارمزد.پتروشیمی تندگویان88659,516انبار کارخانه1402/08/140نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهتاریخ سررسید پرداخت وجه : 1402/10/16.فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه. اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی میباشد.آرتا پالایش کارا147,1431,8000Exwork1402/08/01اعتباری
پتاس (کلرید پتاسیم)جامبوبگخلوص 95%-فروش به صورت نقدی-تمامی خریداران معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشند-محل تحویل مجتمع پتاس واقع در کیلومتر25 جاده طریق الرضا-بارگیری در انبار فروشنده توسط فروشنده -تهیه خودرو و پرداخت هزینه حمل و سایرهزینه های جانبی با خریدار است-مهلت حمل کالا 15 روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل میباشد -در صورت عدم حمل هزینه انبارداری به ازای هر کیلو باقیمانده 200 ریال به صورت روز شمار.حداقل خرید 25هزارکیلومجتمع فرآورده های فسفات کارون75250,000انبار کارخانه1402/07/190نقدی
قیر 6070فلهتاریخ سررسید پرداخت وجه : 1402/10/16.فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه. اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی میباشد.کانه آرای زرین جی اصفهان147,1433,3980Exwork1402/08/01اعتباری
قیر AC40بشکهفروش اعتباری حداکثر سه ماهه با کارمزد 2.1% ماهانه امکان پذیر است - اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی و یا اعتبار اسنادی می باشد. کالای خریداری شده توسط تمامی خریداران به نام شرکت پالایش قیر کسری اظهار نخواهد شد و مسئولیت اظهار به گمرک و صادرات کالا با خریداران می باشد. تمامی خریداران باید 9% مالیات و عوارض ارزش افزوده را پرداخت نمایند. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/16می باشد.پالایش قیر کسری3,000162,125EXW- بندرعباس1402/07/300اعتباری
قیر 6070بشکه9درصد مالیات ارزش افزوده طبق قوانین سازمان امور مالیاتی اخذ میگردد.-فروش اعتباری حداکثر 1ماهه با کارمزد 2/46 درصد ماهیانه اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت ضمانتنامه بانکی می باشد.-تاریخ سررسید پرداخت وجه1402/08/11می باشدنفت ناروی169,6165000FOB-بندرعباس1402/08/01اعتباری
قیر 6070فلهاسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت اعتبار اسنادی 3 ماهه با کارمزد 2 درصد ماهیانه میباشد،کالای خریداری شده بنام شرکت توسعه تجارت طلای سفید خاورمیانه اظهار نخواهد شد ، خریدار باید عوارض و مالیات برارزش افزوده را پرداخت نماید، مهلت تدریجی کالا حداکثر 3روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل می باشد، انبار داری مانده برداشت نشده پس از مهلت برداشت و بصورت روزشمار به ازای هر تن بشرح ذیل اخذ میگردد: 1-45 روز 450000 ریال ،45-90 روز 600000ریال، بیش از 90 روز 800000 ریال ، تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/16 می باشد.توسعه تجارت طلای سفید خاورمیانه10,000155,000EXW- بندرعباس1402/07/300اعتباری
قیر 6070فلهملاحظات و شرایط ویژه: اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد ها به صورت گشایش اعتبار اسنادی ( حداکثر 3 ماهه با کارمزد ماهیانه 2 درصد ) خواهد شد. اظهارنامه گمرکی به نام خریدار خواهد بود و کلیه اقدامات مورد نیاز و هزینه های مرتبط به صدور اظهارنامه ی گمرکی و صادرات فراورده به عهده ی خریدار است.مالیات بر ارزش افزوده از خریداران طبق قوانین مالیاتی اخذ می گردد. 109 ریال خدمات بارگیری به همراه مالیات بر ارزش افزوده ی آن به ازای هر کیلو اخذ می گردد.مهلت برداشت فراورده حداکثر تا 30 روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل و در صورت عدم برداشت به موقع فراورده هزینه انبارداری 5 درصد از ارزش افزوده باقیمانده به ازای هر ماه به صورت روزشمار دریافت می گردد. تحویل کالا به صورت EXW ( درب کارخانه ) می باشد. شرکت آسیا پالایش ارس پس از تحویل فراورده به خریدار هیچ مسئولیتی در قبال نحوه ی استفاده و حمل و نقل ندارد. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/16 میباشد.آسیا پالایش ارس147,1431,3500Exwork1402/07/30اعتباری
قیر 6070بشکه9درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق قوانین سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد/فروش اعتباری حداکثر 1 ماهه با کارمزد 2/46 درصد ماهیانه اسنادمالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی می باشد/تاریخ سر رسید پرداخت وجه 1402/08/11 می باشد.صنعت قیر هرمزگان1,000169,616FOB-بندرعباس1402/08/010اعتباری
قیر 6070فله9% مالیات بر ارزش افزوده طبق ضوابط سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد -فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.1% ماهانه می باشد اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت اعتبار اسنادی و یا ضمانتنامه بانکی میباشد - تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/16 می باشد.صبای دلیجان147,1433500Exwork1402/08/01اعتباری
قیر 6070فلهتاریخ سررسید پرداخت وجه : 1402/10/16.فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه. اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی میباشد.آرتا پالایش کارا1,800147,143Exwork1402/08/010اعتباری
قیر 6070فلهمالیات بر ارزش افزوده 9 درصد از خریداران طبق قوانین امور مالیاتی اخذ می گردد. حساب شماره 405044900 و شماره شبا IR610180000000000405044900 بانک تجارت جهت واریز 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده بنام شرکت تولیدی قیر شرق می باشد زمان مجاز حمل 10 روز تقویمی از مهلت مجاز تحویل می باشد که پس از آن هزینه انبارداری باقیمانده به مقدار روزانه هرتن 3 درصد محصول باقیمانده اخذ می گردد. فروش اعتباری حداکثر یک ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه ،اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها بصورت ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی می باشد.تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/08/16تولیدی قیر شرق (پالایش قیر شرق)147,1435000Exwork1402/07/30اعتباری
قیر 6070فلهتاریخ سررسید پرداخت وجه : 1402/10/16.فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه. اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی میباشد.کانه آرای زرین جی اصفهان3,398147,143Exwork1402/08/010اعتباری
قیر AC40فله9درصد مالیات ارزش افزوده طبق قوانین سازمان امور مالیاتی اخذ میگردد.-فروش اعتباری حداکثر 1ماهه با کارمزد 2/46 درصد ماهیانه اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت ضمانتنامه بانکی می باشد.-تاریخ سررسید پرداخت وجه1402/08/11می باشداسپادانا قیر پاسارگاد154,6345,0000FOB-بندرعباس1402/08/01اعتباری
قیر 6070بشکه9درصد مالیات ارزش افزوده طبق قوانین سازمان امور مالیاتی اخذ میگردد.-فروش اعتباری حداکثر 1ماهه با کارمزد 2/46 درصد ماهیانه اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت ضمانتنامه بانکی می باشد.-تاریخ سررسید پرداخت وجه1402/08/11می باشدنفت ناروی500169,616FOB-بندرعباس1402/08/010اعتباری
قیر AC40بشکهفروش اعتباری حداکثر سه ماهه با کارمزد 2.1% ماهانه امکان پذیر است - اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی و یا اعتبار اسنادی می باشد. کالای خریداری شده توسط تمامی خریداران به نام شرکت پالایش قیر کسری اظهار نخواهد شد و مسئولیت اظهار به گمرک و صادرات کالا با خریداران می باشد. تمامی خریداران باید 9% مالیات و عوارض ارزش افزوده را پرداخت نمایند. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/16می باشد.پالایش قیر کسری3,000162,125EXW- بندرعباس1402/07/300اعتباری
قیر 6070فلهملاحظات و شرایط ویژه: اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد ها به صورت گشایش اعتبار اسنادی ( حداکثر 3 ماهه با کارمزد ماهیانه 2 درصد ) خواهد شد. اظهارنامه گمرکی به نام خریدار خواهد بود و کلیه اقدامات مورد نیاز و هزینه های مرتبط به صدور اظهارنامه ی گمرکی و صادرات فراورده به عهده ی خریدار است.مالیات بر ارزش افزوده از خریداران طبق قوانین مالیاتی اخذ می گردد. 109 ریال خدمات بارگیری به همراه مالیات بر ارزش افزوده ی آن به ازای هر کیلو اخذ می گردد.مهلت برداشت فراورده حداکثر تا 30 روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل و در صورت عدم برداشت به موقع فراورده هزینه انبارداری 5 درصد از ارزش افزوده باقیمانده به ازای هر ماه به صورت روزشمار دریافت می گردد. تحویل کالا به صورت EXW ( درب کارخانه ) می باشد. شرکت آسیا پالایش ارس پس از تحویل فراورده به خریدار هیچ مسئولیتی در قبال نحوه ی استفاده و حمل و نقل ندارد. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/16 میباشد.آسیا پالایش ارس1,350147,143Exwork1402/07/300اعتباری
قیر 6070فلهاسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت اعتبار اسنادی 3 ماهه با کارمزد 2 درصد ماهیانه میباشد،کالای خریداری شده بنام شرکت توسعه تجارت طلای سفید خاورمیانه اظهار نخواهد شد ، خریدار باید عوارض و مالیات برارزش افزوده را پرداخت نماید، مهلت تدریجی کالا حداکثر 3روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل می باشد، انبار داری مانده برداشت نشده پس از مهلت برداشت و بصورت روزشمار به ازای هر تن بشرح ذیل اخذ میگردد: 1-45 روز 450000 ریال ،45-90 روز 600000ریال، بیش از 90 روز 800000 ریال ، تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/16 می باشد.توسعه تجارت طلای سفید خاورمیانه10,000155,000EXW- بندرعباس1402/07/300اعتباری
قیر AC40بشکهفروش اعتباری حداکثر سه ماهه با کارمزد 2.1% ماهانه امکان پذیر است - اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی و یا اعتبار اسنادی می باشد. کالای خریداری شده توسط تمامی خریداران به نام شرکت پالایش قیر کسری اظهار نخواهد شد و مسئولیت اظهار به گمرک و صادرات کالا با خریداران می باشد. تمامی خریداران باید 9% مالیات و عوارض ارزش افزوده را پرداخت نمایند. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/16می باشد.پالایش قیر کسری3,000162,125EXW- بندرعباس1402/07/300اعتباری
قیر 6070فله9% مالیات بر ارزش افزوده طبق ضوابط سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد -فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.1% ماهانه می باشد اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت اعتبار اسنادی و یا ضمانتنامه بانکی میباشد - تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/16 می باشد.صبای دلیجان350147,143Exwork1402/08/010اعتباری
قیر 6070بشکه9درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق قوانین سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد/فروش اعتباری حداکثر 1 ماهه با کارمزد 2/46 درصد ماهیانه اسنادمالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی می باشد/تاریخ سر رسید پرداخت وجه 1402/08/11 می باشد.صنعت قیر هرمزگان1,000169,616FOB-بندرعباس1402/08/010اعتباری
قیر 6070فلهاسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت اعتبار اسنادی 3 ماهه با کارمزد 2 درصد ماهیانه میباشد،کالای خریداری شده بنام شرکت توسعه تجارت طلای سفید خاورمیانه اظهار نخواهد شد ، خریدار باید عوارض و مالیات برارزش افزوده را پرداخت نماید، مهلت تدریجی کالا حداکثر 3روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل می باشد، انبار داری مانده برداشت نشده پس از مهلت برداشت و بصورت روزشمار به ازای هر تن بشرح ذیل اخذ میگردد: 1-45 روز 450000 ریال ،45-90 روز 600000ریال، بیش از 90 روز 800000 ریال ، تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/16 می باشد.توسعه تجارت طلای سفید خاورمیانه10,000155,000EXW- بندرعباس1402/07/300اعتباری
قیر 6070فلهمالیات بر ارزش افزوده 9 درصد از خریداران طبق قوانین امور مالیاتی اخذ می گردد. حساب شماره 405044900 و شماره شبا IR610180000000000405044900 بانک تجارت جهت واریز 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده بنام شرکت تولیدی قیر شرق می باشد زمان مجاز حمل 10 روز تقویمی از مهلت مجاز تحویل می باشد که پس از آن هزینه انبارداری باقیمانده به مقدار روزانه هرتن 3 درصد محصول باقیمانده اخذ می گردد. فروش اعتباری حداکثر یک ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه ،اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها بصورت ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی می باشد.تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/08/16تولیدی قیر شرق (پالایش قیر شرق)500147,143Exwork1402/07/300اعتباری
قیر 6070فلهتاریخ سررسید پرداخت وجه : 1402/10/16.فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه. اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی میباشد.آرتا پالایش کارا1,800147,143Exwork1402/08/010اعتباری
قیر 6070بشکه9درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق قوانین سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد/فروش اعتباری حداکثر 1 ماهه با کارمزد 2/46 درصد ماهیانه اسنادمالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی می باشد/تاریخ سر رسید پرداخت وجه 1402/08/11 می باشد.صنعت قیر هرمزگان1,000169,616FOB-بندرعباس1402/08/010اعتباری
قیر AC40فله9درصد مالیات ارزش افزوده طبق قوانین سازمان امور مالیاتی اخذ میگردد.-فروش اعتباری حداکثر 1ماهه با کارمزد 2/46 درصد ماهیانه اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت ضمانتنامه بانکی می باشد.-تاریخ سررسید پرداخت وجه1402/08/11می باشداسپادانا قیر پاسارگاد5,000154,634FOB-بندرعباس1402/08/010اعتباری
قیر 6070فلهتاریخ سررسید پرداخت وجه : 1402/10/16.فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه. اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی میباشد.کانه آرای زرین جی اصفهان3,398147,143Exwork1402/08/010اعتباری
قیر 6070فلهتاریخ سررسید پرداخت وجه : 1402/10/16.فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه. اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی میباشد.آرتا پالایش کارا1,800147,143Exwork1402/08/010اعتباری
قیر 6070بشکه9درصد مالیات ارزش افزوده طبق قوانین سازمان امور مالیاتی اخذ میگردد.-فروش اعتباری حداکثر 1ماهه با کارمزد 2/46 درصد ماهیانه اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت ضمانتنامه بانکی می باشد.-تاریخ سررسید پرداخت وجه1402/08/11می باشدنفت ناروی500169,616FOB-بندرعباس1402/08/010اعتباری
قیر 6070فلهتاریخ سررسید پرداخت وجه : 1402/10/16.فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه. اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی میباشد.کانه آرای زرین جی اصفهان3,398147,143Exwork1402/08/010اعتباری
قیر 6070فلهملاحظات و شرایط ویژه: اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد ها به صورت گشایش اعتبار اسنادی ( حداکثر 3 ماهه با کارمزد ماهیانه 2 درصد ) خواهد شد. اظهارنامه گمرکی به نام خریدار خواهد بود و کلیه اقدامات مورد نیاز و هزینه های مرتبط به صدور اظهارنامه ی گمرکی و صادرات فراورده به عهده ی خریدار است.مالیات بر ارزش افزوده از خریداران طبق قوانین مالیاتی اخذ می گردد. 109 ریال خدمات بارگیری به همراه مالیات بر ارزش افزوده ی آن به ازای هر کیلو اخذ می گردد.مهلت برداشت فراورده حداکثر تا 30 روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل و در صورت عدم برداشت به موقع فراورده هزینه انبارداری 5 درصد از ارزش افزوده باقیمانده به ازای هر ماه به صورت روزشمار دریافت می گردد. تحویل کالا به صورت EXW ( درب کارخانه ) می باشد. شرکت آسیا پالایش ارس پس از تحویل فراورده به خریدار هیچ مسئولیتی در قبال نحوه ی استفاده و حمل و نقل ندارد. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/16 میباشد.آسیا پالایش ارس1,350147,143Exwork1402/07/300اعتباری
قیر 6070بشکه9درصد مالیات ارزش افزوده طبق قوانین سازمان امور مالیاتی اخذ میگردد.-فروش اعتباری حداکثر 1ماهه با کارمزد 2/46 درصد ماهیانه اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت ضمانتنامه بانکی می باشد.-تاریخ سررسید پرداخت وجه1402/08/11می باشدنفت ناروی500169,616FOB-بندرعباس1402/08/010اعتباری
قیر 6070فله9% مالیات بر ارزش افزوده طبق ضوابط سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد -فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.1% ماهانه می باشد اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت اعتبار اسنادی و یا ضمانتنامه بانکی میباشد - تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/16 می باشد.صبای دلیجان350147,143Exwork1402/08/010اعتباری
قیر 6070فلهملاحظات و شرایط ویژه: اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد ها به صورت گشایش اعتبار اسنادی ( حداکثر 3 ماهه با کارمزد ماهیانه 2 درصد ) خواهد شد. اظهارنامه گمرکی به نام خریدار خواهد بود و کلیه اقدامات مورد نیاز و هزینه های مرتبط به صدور اظهارنامه ی گمرکی و صادرات فراورده به عهده ی خریدار است.مالیات بر ارزش افزوده از خریداران طبق قوانین مالیاتی اخذ می گردد. 109 ریال خدمات بارگیری به همراه مالیات بر ارزش افزوده ی آن به ازای هر کیلو اخذ می گردد.مهلت برداشت فراورده حداکثر تا 30 روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل و در صورت عدم برداشت به موقع فراورده هزینه انبارداری 5 درصد از ارزش افزوده باقیمانده به ازای هر ماه به صورت روزشمار دریافت می گردد. تحویل کالا به صورت EXW ( درب کارخانه ) می باشد. شرکت آسیا پالایش ارس پس از تحویل فراورده به خریدار هیچ مسئولیتی در قبال نحوه ی استفاده و حمل و نقل ندارد. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/16 میباشد.آسیا پالایش ارس1,350147,143Exwork1402/07/300اعتباری
قیر 6070فلهمالیات بر ارزش افزوده 9 درصد از خریداران طبق قوانین امور مالیاتی اخذ می گردد. حساب شماره 405044900 و شماره شبا IR610180000000000405044900 بانک تجارت جهت واریز 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده بنام شرکت تولیدی قیر شرق می باشد زمان مجاز حمل 10 روز تقویمی از مهلت مجاز تحویل می باشد که پس از آن هزینه انبارداری باقیمانده به مقدار روزانه هرتن 3 درصد محصول باقیمانده اخذ می گردد. فروش اعتباری حداکثر یک ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه ،اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها بصورت ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی می باشد.تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/08/16تولیدی قیر شرق (پالایش قیر شرق)500147,143Exwork1402/07/300اعتباری
قیر 6070فله9% مالیات بر ارزش افزوده طبق ضوابط سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد -فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.1% ماهانه می باشد اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت اعتبار اسنادی و یا ضمانتنامه بانکی میباشد - تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/16 می باشد.صبای دلیجان350147,143Exwork1402/08/010اعتباری
قیر AC40فله9درصد مالیات ارزش افزوده طبق قوانین سازمان امور مالیاتی اخذ میگردد.-فروش اعتباری حداکثر 1ماهه با کارمزد 2/46 درصد ماهیانه اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت ضمانتنامه بانکی می باشد.-تاریخ سررسید پرداخت وجه1402/08/11می باشداسپادانا قیر پاسارگاد5,000154,634FOB-بندرعباس1402/08/010اعتباری
قیر 6070فلهمالیات بر ارزش افزوده 9 درصد از خریداران طبق قوانین امور مالیاتی اخذ می گردد. حساب شماره 405044900 و شماره شبا IR610180000000000405044900 بانک تجارت جهت واریز 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده بنام شرکت تولیدی قیر شرق می باشد زمان مجاز حمل 10 روز تقویمی از مهلت مجاز تحویل می باشد که پس از آن هزینه انبارداری باقیمانده به مقدار روزانه هرتن 3 درصد محصول باقیمانده اخذ می گردد. فروش اعتباری حداکثر یک ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه ،اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها بصورت ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی می باشد.تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/08/16تولیدی قیر شرق (پالایش قیر شرق)500147,143Exwork1402/07/300اعتباری
قیر AC40فله9درصد مالیات ارزش افزوده طبق قوانین سازمان امور مالیاتی اخذ میگردد.-فروش اعتباری حداکثر 1ماهه با کارمزد 2/46 درصد ماهیانه اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت ضمانتنامه بانکی می باشد.-تاریخ سررسید پرداخت وجه1402/08/11می باشداسپادانا قیر پاسارگاد5,000154,634FOB-بندرعباس1402/08/010اعتباری
قیر امولسیون CSS1Hفلهدر صورت عدم برداشت ( حمل بار)حداکثر تا 7 روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل ، به ازای هر روز تقویمی میزان1.5% ارزش مانده بار برداشت نشده هزینه انبارداری تعلق میگیرد.پالایش حصار مهران100166,000انبار کارخانه1402/07/220نقدی
قیر 4050فلهحداقل خرید 100 تن - فروش اعتباری حداکثر 1 ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه و اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد ضمانتنامه بانکی میباشد - تاریخ پرداخت وجه 1402/08/12توسعه نفت هرمزان144,9796,800EXW- بندرعباس1402/08/021402/08/02اعتباری
قیر 6070فلهملاحظات ویژه: 1-9درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق قوانین سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد 2-فروش اعتباری حداکثر 1ماهه با کارمزد 2/46 درصد ماهیانه اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت ضمانتنامه بانکی می باشد. 3-تاریخ سررسید پرداخت وجه1402/08/12می باشد.پترو کالای سامان (پترو کالای هکمتان)144,9795,000Exwork1402/08/021402/08/02اعتباری
قیر 6070فلهحداکثر مهلت مجاز برداشت 1402/08/17می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد.فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد تبریز164,0001,000EXW-تبریز1402/08/021402/08/02نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهحداکثر مهلت مجاز برداشت 1402/08/17می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد .فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد اراک151,0003,000EXW - اراک1402/08/021402/08/02نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهحداکثر مهلت مجاز برداشت ردیف های مرتبط با قیر مظروف (بشکه , جامبوبگ ) و فله ی آبادان در تاریخ1402/09/02می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد. فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد آبادان154,5007,000EXW-آبادان1402/08/021402/08/02نقدی / اعتباری
قیر 6070جامبوبگحداکثر مهلت مجاز برداشت ردیف های مرتبط با قیر مظروف (بشکه , جامبوبگ ) و فله ی آبادان در تاریخ1402/09/02می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد. فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد بندرعباس190,5001,000EXW- بندرعباس1402/08/021402/08/02نقدی / اعتباری
قیر 6070بشکهحداکثر مهلت مجاز برداشت کالای ردیف های قیر مظروف (بشکه,جامبوبگ) و فله آبادان تاریخ 1402/09/02 می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد: ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد.فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد. ملاحظات و شرایط ویژه عرضه به پیوست ارائه می گردد.نفت پاسارگاد بندرعباس196,0002,000EXW- بندرعباس1402/08/021402/08/02نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهحداکثر مهلت مجاز برداشت 1402/08/17می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد.فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد بندرعباس170,5008,000EXW- بندرعباس1402/08/021402/08/02نقدی / اعتباری
قیر MC30فلهفروش اعتباری حداکثر 1 ماهه با کارمزد 2 درصد ماهیانه از طریق اعتبار اسنادی و یا ضمانت نامه بانکی می باشد. مالیات بر ارزش افزوده از خریداران طبق قوانین مالیاتی اخذ می گردد. .زمان مجاز حمل 20 روز تقویمی از مهلت مجاز تحویل می باشد که در صورت عدم برداشت در موعد مقرر هزینه انبارداری معادل 2.5 درصد ارزش مقدار باقیمانده کالای خریداری شده به صورت روزشمار اخذ می گردد.بهبود صنعت بیرجند130,343170Exwork1402/08/011402/08/01اعتباری
قیر 6070فله9درصد مالیات ارزش افزوده طبق قوانین سازمان امور مالیاتی اخذ میگردد.-فروش اعتباری حداکثر 1ماهه با کارمزد 2/46 درصد ماهیانه اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت ضمانتنامه بانکی می باشد.-تاریخ سررسید پرداخت وجه1402/08/12می باشداسپادانا قیر پاسارگاد152,4715,000FOB-بندرعباس1402/08/021402/08/02اعتباری
قیر 6070بشکهملاحظات و شرایط ویژه: 9%مالیات بر ارزش افزوده طبق ضوابط سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد. فروش اعتباری حداکثر 1 ماهه با کارمزد 2 در صد ماهیانه / اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد ها به صورت اعتبار اسنادی و یا ضمانت نامه بانکی می باشد . تاریخ سر رسید پرداخت وجه 1402/08/16 می باشدشیمی تجارت نقش جهان160,0002,000EXW-اصفهان1402/08/011402/08/01اعتباری
قیر 6070فلهنه درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق قوانین اداره مالیات از خریدار اخذ میگردد - فروش اعتباری حداکثر سه ماهه با کارمزد 1.5 درصد ماهیانه، اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها به صورت ضمانتنامه بانکی یا اعتبار اسنادی میباشد. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/17 می باشد.پالایش ایمن راه145,000550Exwork1402/08/011402/08/01اعتباری
قیر PG6422فلهمهلت برداشت هرقرارداد خرید به میزان حداکثر تا 20 روز تقویمی پس از مهلت مجاز تحویل خواهد بود و در صورت عدم برداشت محموله های خریداری شده به صورت کامل در موعد مقرر به ازای هر تن محصول برداشت نشده مبلغ 145320 ریال بابت هر روز نگهداری به عنوان هزینه انبارداری از خریدار اخذ خواهد شد9%مالیات بر ارزش افزوده طبق ظوابط سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد. با توجه به ماهیت فیزیکی محصول مراجعه خریدار جهت برداشت میبایست با هماهنگی فروشنده و به صورت تدریجی در موعد مقررانجام شود.تحویل مانده حواله برداشت نشده پس از تسویه حساب کامل هزینه انبارداری و با کسر هزینه انبارداری از بستانکاری مشتری امکان پذیر می باشد.واریز مبلغ مربوط به مالیات و ارزش افزوده بصورت نقدی همزمان با تسویه ضروری میباشد.ضمنا اظهار گمرکی برعهده فروشنده بوده و محل تحویل درب کارخانه واقع در ارومیه کیلومتر 15 جاده سرو می باشد.فروش اعتباری حداکثر یک ماهه با کارمزد 2% ماهیانه از طریق اعتبار اسنادی یا ضمانت نامه بانکی می باشد.راه و ساختمان ارومیه شن ریز144,9791,500Exwork1402/08/071402/08/07نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهفروش اعتباری حداکثر سه ماهه با کارمزد 2.1% ماهانه امکان پذیر است - اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی و یا اعتبار اسنادی می باشد. کالای خریداری شده توسط تمامی خریداران به نام شرکت پالایش قیر کسری اظهار نخواهد شد و مسئولیت اظهار به گمرک و صادرات کالا با خریداران می باشد. تمامی خریداران باید 9% مالیات و عوارض ارزش افزوده را پرداخت نمایند. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/19می باشد.پالایش قیر کسری1,520152,471FOB-بندرعباس1402/08/031402/08/03اعتباری
قیر 6070فلهتاریخ سررسید پرداخت وجه : 1402/10/19 .فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه/ اسناد مالی مورد قیول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی میباشد./اظهار در گمرک به عهده خریدار میباشد.اصفهان قیر250144,979Exwork1402/08/061402/08/06اعتباری
قیر 6070بشکهتاریخ سررسید پرداخت وجه : 1402/10/19 .فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه/ اسناد مالی مورد قیول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی میباشد./اظهار در گمرک به عهده خریدار میباشد.اصفهان قیر250159,964Exwork1402/08/061402/08/06اعتباری
قیر 6070فلهفروش اعتباری یک ماهه با کارمزد 1.5 درصد ماهیانه . اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد ها از طریق ضمانت نامه بانکی می باشد . تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/08/20می باشد .پترو کیان آرتین دلیجان500144,979Exwork1402/08/061402/08/06اعتباری
قیر 6070فلهملاحظات و شرایط ویژه: فروش اعتباری 2 ماهه با کارمزد ماهیانه 2/46 درصد از طریق ضمانتنامه بانکی محل تحویل :EXWORKآذر دوام یول1,000144,979Exwork1402/08/031402/08/03نقدی / اعتباری
گوگرد گرانولهفلهنرخ تسعیر ارز مساوی میانگین نرخ خرید و فروش هفتگی دلار در سامانه سنا در روز معامله می باشد/ مبنای وزن فرآورده تحویلی باسکول فروشنده میباشد و زمانبندی حمل بایستی با هماهنگی فروشنده صورت پذیرد/مدت حمل محموله، 15 روز تقویمی از مهلت مجاز تحویل میباشد که پس از آن معامله مشمول هزینه انبارداری به میزان5درصدارزش محموله حمل نشده به صورت ماهانه میگردد/روش تسویه بصورت اعتباری از طریق پرداخت ارزی به حساب فروشنده میباشد/ شماره حساب ارزی خارج از کشور متعاقبا اعلام میگردد/تحویل کالا به صورت درب کارخانه می باشد/ قیمت کالا بدون مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بوده و مبالغ فوق باید به حسابی که متعاقبا اعلام می گردد واریز شود/ (مالیات برارزش افزوده از شرکت های داخلی اخذ می گردد و از شرکت های خارجی یک فقره چک مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به عنوان تضمین صادرات محموله خریداری شده اخذ می گردد)/ درصورتی که خریدار شرکت خارجی باشد اظهارگمرکی به عهده فروشنده است در غیر این صورت به عهده خریدارمیباشد.حداقل خرید 200 تن می باشد.پالایش نفت اصفهان6,00097Exwork1402/08/031402/08/03اعتباری
قیر 6070فله9% مالیات بر ارزش افزوده طبق ضوابط سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد. فروش اعتباری حداکثر یک ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت ضمانتنامه بانکی می باشد. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/08/17 می باشد.شیمی گستر سهند منطقه آزاد ارس500144,979Exwork1402/08/061402/08/06اعتباری
قیر 6070فلهملاحظات و شرایط ویژه: اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد ها به صورت گشایش اعتبار اسنادی ( حداکثر 3 ماهه با کارمزد ماهیانه 2 درصد ) خواهد شد. اظهارنامه گمرکی به نام خریدار خواهد بود و کلیه اقدامات مورد نیاز و هزینه های مرتبط به صدور اظهارنامه ی گمرکی و صادرات فراورده به عهده ی خریدار است.مالیات بر ارزش افزوده از خریداران طبق قوانین مالیاتی اخذ می گردد. 109 ریال خدمات بارگیری به همراه مالیات بر ارزش افزوده ی آن به ازای هر کیلو اخذ می گردد.مهلت برداشت فراورده حداکثر تا 30 روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل و در صورت عدم برداشت به موقع فراورده هزینه انبارداری 5 درصد از ارزش افزوده باقیمانده به ازای هر ماه به صورت روزشمار دریافت می گردد. تحویل کالا به صورت EXW ( درب کارخانه ) می باشد. شرکت آسیا پالایش ارس پس از تحویل فراورده به خریدار هیچ مسئولیتی در قبال نحوه ی استفاده و حمل و نقل ندارد. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/19 میباشد.آسیا پالایش ارس1,375144,979Exwork1402/08/031402/08/03اعتباری
قیر 6070فلهنه درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق قوانین اداره مالیات از خریدار اخذ میگردد - فروش اعتباری حداکثر سه ماهه با کارمزد 1.5 درصد ماهیانه، اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها به صورت ضمانتنامه بانکی یا اعتبار اسنادی میباشد. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/19 می باشد.پالایش ایمن راه550145,000Exwork1402/08/031402/08/03اعتباری
0
قیر 6070فلهفروش اعتباری حداکثر سه ماهه با کارمزد 2.1% ماهانه امکان پذیر است - اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی و یا اعتبار اسنادی می باشد. کالای خریداری شده توسط تمامی خریداران به نام شرکت پالایش قیر کسری اظهار نخواهد شد و مسئولیت اظهار به گمرک و صادرات کالا با خریداران می باشد. تمامی خریداران باید 9% مالیات و عوارض ارزش افزوده را پرداخت نمایند. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/22می باشد.پالایش قیر کسری152,4711,3200FOB-بندرعباس1402/08/06اعتباری
قیر 6070بشکهملاحظات و شرایط ویژه: 9%مالیات بر ارزش افزوده طبق ضوابط سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد. فروش اعتباری حداکثر 1 ماهه با کارمزد 2 درصد ماهیانه / اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد ها به صورت اعتبار اسنادی و یا ضمانت نامه بانکی می باشد.تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/08/21می باشد.شیمی تجارت نقش جهان160,0002,0000EXW-اصفهان1402/08/06اعتباری
قیر 6070فلهتاریخ سررسید پرداخت وجه : 1402/10/22 .فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه/ اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی میباشد.اکسین تجارت بین الملل144,9798,2000Exwork1402/08/07اعتباری
قیر 6070فلهحداکثر مهلت مجاز برداشت 1402/08/22می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد.فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد تبریز164,0001,0000EXW-تبریز1402/08/07نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهحداکثر مهلت مجاز برداشت 1402/08/22می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد .فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد اراک147,0002,0000EXW - اراک1402/08/07نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهحداکثر مهلت مجاز برداشت ردیف های مرتبط با قیر مظروف (بشکه , جامبوبگ ) و فله ی آبادان در تاریخ1402/09/07می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد. فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد آبادان154,5007,0000EXW-آبادان1402/08/07نقدی / اعتباری
قیر 6070بشکهحداکثر مهلت مجاز برداشت کالای ردیف های قیر مظروف (بشکه,جامبوبگ) و فله آبادان تاریخ 1402/09/07 می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد: ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد.فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد. ملاحظات و شرایط ویژه عرضه به پیوست ارائه می گردد.نفت پاسارگاد بندرعباس194,5002,0000EXW- بندرعباس1402/08/07نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهحداکثر مهلت مجاز برداشت 1402/08/22می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد.فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد بندرعباس169,0005,0000EXW- بندرعباس1402/08/07نقدی / اعتباری
گوگرد گرانولهفلهلازم است خریداران نقدی حداکثر 5روزکاری پس از تسویه وجه معامله،هزینه ارزش افزوده و هزینه های جانبی را به حساب فروشنده واریز نمایند.درصورت عدم واریز هزینه های مذکور در مهلت تعیین شده،مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده مشتری می باشد.مبنای وزن فراورده تحویلی باسکول فروشنده می باشد .حداقل میزان مجاز خرید 25 تن میباشد.زمانبندی حمل بایستی با هماهنگی فروشنده صورت پذیردومهلت حمل محموله 15 روز پس از مهلت مجاز تحویل میباشد که پس از آن معامله مشمول هزینه انبارداری به میزان 5 درصدارزش محموله حمل نشده به صورت ماهیانه میگردد.به ازاء هرتن گوگرد مبلغ 100.000 ریال (هزینه توزین و بارگیری )و 9% مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد،قیمت کالا بدون مالیات و عوارض برارزش افزوده می باشد.از خریداران طبق روال گذشته هزینه های جانبی(بارگیری و توزین )اخذ خواهد گردید .ارائه حداقل مشخصات :پروانه بهره برداری،کد اقتصادی،اگهی اخرین تغییرات،آدرس،تلفن،فکس و شناسه ملی الزامی است.تحویل کالادرب کارخانه می باشد.اظهار و ترخیص کالای خریداری شده به عهده ی خریدار می باشد.پالایش نفت اصفهان36,2645,0000EXW-اصفهان1402/08/06نقدی
قیر 6070فلهتودیع ضمانتنامه بانکی بی قید و شرط تعهد پرداخت معادل 10% قرارداد بعلاوه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده جهت تضمین برداشت در مهلت قانونی.نحوه اعتباردهی:واریز 10% وجه قرارداد به صورت نقد دروجه فروشنده الباقی فروش اعتباری سه ماهه بدون کارمزد از طریق ضمانتنامه بانکی یا اعتبار اسنادی یا واریز وجه ظرف ده روز کاری از تاریخ معامله در بورس در وجه فروشنده/کالای خریداری شده بنام پالایش نفت جی اظهار نخواهد شد/خریدار بایدعوارض و مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نماید/مهلت برداشت تدریجی کالاحداکثرتا1402/08/22می باشد حداکثر مهلت اعلام رسمی درخواست صدور حواله سه روز کاری قبل از اتمام مهلت برداشت قرارداد میباشد/خریداران موظفند حداقل یک هفته قبل از تاریخ موردنظر برای پهلوگیری کشتی، مراتب را به فروشنده اعلام نمایند/انبارداری مانده برداشت نشده پس از مهلت برداشت از روز اول لحاظ و بر اساس روز برداشت به ازای هرتن به شرح ذیل اخذ میگردد:1-10 روز معاف/ 11-30 روز 500.000 ریال/ 31-60 روز 600.000 ریال/ 61-90 روز 700.000 ریال/ 91-120 روز 800.000 ریال/ 121-150 روز 900.000 ریال/ 151-180 روز 1.000.000 ریال/ بیش از 180 روز 1.100.000 ریالنفت جی158,0007,0003,000بندر عباس1402/08/06نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهتودیع ضمانتنامه بانکی بی قید و شرط تعهد پرداخت معادل 10% قرارداد بعلاوه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده جهت تضمین برداشت در مهلت قانونی.نحوه اعتباردهی:واریز 10% وجه قرارداد به صورت نقد دروجه فروشنده الباقی فروش اعتباری چهار ماهه بدون کارمزد از طریق ضمانتنامه بانکی یا اعتبار اسنادی یا واریز وجه ظرف ده روز کاری از تاریخ معامله در بورس در وجه فروشنده/کالای خریداری شده بنام پالایش نفت جی اظهار نخواهد شد/خریدار بایدعوارض و مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نماید/مهلت برداشت تدریجی کالاحداکثرتا1402/08/22می باشد حداکثر مهلت اعلام رسمی درخواست صدور حواله سه روز کاری قبل از اتمام مهلت برداشت قرارداد میباشد/انبارداری مانده برداشت نشده پس از مهلت برداشت،از روز اول لحاظ و بر اساس روز برداشت به ازای هر تن به شرح ذیل اخذ می گردد 1-10 روز معاف/ 11-30 روز 500.000 ریال/ 31-60 روز 600.000 ریال/ 61-90 روز 700.000 ریال/ 91-120 روز 800.000 ریال/ 121-150 روز 900.000 ریال/ 151-180 روز 1.000.000 ریال/ بیش از 180 روز 1.100.000 ریالنفت جی145,0004,0003,000Exwork1402/08/06نقدی / اعتباری
قیر 6070بشکهتودیع ضمانتنامه بانکی بی قید و شرط تعهد پرداخت معادل 10% قرارداد بعلاوه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده جهت تضمین برداشت در مهلت قانونی.نحوه اعتباردهی:واریز 10% وجه قرارداد به صورت نقد دروجه فروشنده الباقی فروش اعتباری چهار ماهه بدون کارمزد از طریق ضمانتنامه بانکی یا اعتبار اسنادی یا واریز وجه ظرف ده روز کاری از تاریخ معامله در بورس در وجه فروشنده/کالای خریداری شده بنام پالایش نفت جی اظهار نخواهد شد/خریدار بایدعوارض و مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نماید/مهلت برداشت تدریجی کالاحداکثرتا1402/08/22می باشد حداکثر مهلت اعلام رسمی درخواست صدور حواله سه روز کاری قبل از اتمام مهلت برداشت قرارداد میباشد/انبارداری مانده برداشت نشده پس از مهلت برداشت،از روز اول لحاظ و بر اساس روز برداشت به ازای هر تن به شرح ذیل اخذ می گردد 1-10 روز معاف/ 11-30 روز 500.000 ریال/ 31-60 روز 600.000 ریال/ 61-90 روز 700.000 ریال/ 91-120 روز 800.000 ریال/ 121-150 روز 900.000 ریال/ 151-180 روز 1.000.000 ریال/ بیش از 180 روز 1.100.000 ریالنفت جی173,0004,0003,000Exwork1402/08/06نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهمالیات بر ارزش افزده طبق قوانین و مقررات مالیاتی از مشتری اخذ خواهد شد. مهلت برداشت کالا 25 روز پس از مهلت مجاز تحویل میباشد.در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده هزینه انبارداری برای مقدار برداشت نشده به ازای هر یک کیلوگرم روزانه به ارزش 200 ریال از مشتری اخذ خواهد شد.نگین فخر شیراز50157,227انبار کارخانه1402/07/270نقدی
قیر امولسیون CRS1فلهمالیات بر ارزش افزده طبق قوانین و مقررات مالیاتی از مشتری اخذ خواهد شد. مهلت برداشت کالا 25 روز پس از مهلت مجاز تحویل می باشد.در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده هزینه انبارداری برای مقدار برداشت نشده به ازای هر یک کیلوگرم روزانه 200 ریال از مشتری اخذ خواهد شدنگین فخر شیراز50152,000انبار کارخانه1402/07/270نقدی
قیر PG6416فلهمالیات بر ارزش افزوده طبق قوانین و مقررات مالیاتی از مشتری اخذ خواهد شد. مهلت برداشت کالا 25 روز پس از مهلت مجاز تحویل می باشد. در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده هزینه انبارداری برای مقدار برداشت نشده به ازای هر یک کیلوگرم روزانه 200 ریال از مشتری اخذ خواهد شد.نگین فخر شیراز50157,227انبار کارخانه1402/07/270نقدی
قیر PG5822فله9 درصد مالیات بر ارزش افزروده اخذ خواهد شد.بام گام عایق ارومیه200149,649انبار کارخانه1402/07/260نقدی
قیر 6070فلهتاریخ سررسید پرداخت وجه : 1402/10/23 .فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه/ اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی میباشد.کیمیا قیر جی2,000144,979Exwork1402/08/080اعتباری
قیر 6070بشکهفروش اعتباری حداکثر سه ماهه با کارمزد 2.1% ماهانه امکان پذیر است - اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی و یا اعتبار اسنادی می باشد. کالای خریداری شده توسط تمامی خریداران به نام شرکت پالایش قیر کسری اظهار نخواهد شد و مسئولیت اظهار به گمرک و صادرات کالا با خریداران می باشد. تمامی خریداران باید 9% مالیات و عوارض ارزش افزوده را پرداخت نمایند. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/23می باشد.پالایش قیر کسری4,000159,964EXW- بندرعباس1402/08/070اعتباری
قیر 6070فلهفروش اعتباری یک ماهه با کارمزد 1.5 درصد ماهیانه . اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد ها از طریق ضمانت نامه بانکی می باشد . تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/08/23می باشد .پترو کیان آرتین دلیجان500144,979Exwork1402/08/080اعتباری
قیر 6070فله9درصد مالیات ارزش افزوده طبق قوانین سازمان امور مالیاتی اخذ میگردد.-فروش اعتباری حداکثر 1ماهه با کارمزد 2/46 درصد ماهیانه اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت ضمانتنامه بانکی می باشد.-تاریخ سررسید پرداخت وجه1402/08/18می باشداسپادانا قیر پاسارگاد7,950152,471FOB-بندرعباس1402/08/080اعتباری
قیر 6070فلهنه درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق قوانین اداره مالیات از خریدار اخذ میگردد - فروش اعتباری حداکثر سه ماهه با کارمزد 1.5 درصد ماهیانه، اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها به صورت ضمانتنامه بانکی یا اعتبار اسنادی میباشد. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/23 می باشد.پالایش ایمن راه550145,000Exwork1402/08/070اعتباری
قیر 6070فلهمالیات بر ارزش افزوده 9 درصد از خریداران طبق قوانین امور مالیاتی اخذ می گردد. زمان مجاز حمل 15 روز تقویمی از مهلت مجاز تحویل می باشد که پس از آن هزینه انبارداری باقیمانده به مقدار روزانه هر تن 2 درصد محصول باقیمانده اخذ میگردد.فروش اعتباری حداکثر 1 ماهه با کارمزد 2.46% ،اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها به صورت ضمانت نامه بانکی یا LC می باشد.تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/08/23صنایع پالایشی تکین پترولیوم آذربایجان1,000144,979Exwork1402/08/070اعتباری
قیر 6070فله9 درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق قوانین سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد.فروش اعتباری حداکثر 2 ماهه با کارمزد 2% ماهیانه ،اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها به صورت ضمانت نامه بانکی یا ال سی می باشد .تاریخ سررسید پرداخت وجه در تاریخ 1402/09/23می باشد.تولید و پالایش قیر پترو لازک (قیر و عایق رها گستر2,700144,979Exwork1402/08/070اعتباری
روغن پایه SN500فلهرنگ روغن پایه 2/5 می باشد/ اضافه مانده های بارگیری هر محموله در پایان هر ماه در حساب مشتریان لحاظ می گردد/محصول خریداری شده می بایست حداکثر ظرف مدت 3 روز تقویمی از زمان مهلت مجاز تحویل توسط خریدار حمل گردد، در غیراینصورت هزینه انبارداری روزانه به میزان یک درصد ارزش محموله برداشت نشده به عنوان جریمه تاخیر در برداشت کسر خواهد شد.نفت سپاهان1,334314,213انبار کارخانه1402/07/290نقدی
روغن پایه SN500فلهخریدار مجاز به فروش محصول در بازار نمی باشد. حداقل خرید 25 تن خریدار میبایست حداکثر تا 6 روز کاری بعد از مهلت مجاز تحویل نسبت به حمل کل محصول خریداری شده اقدام نماید در غیر اینصورت هزینه انبارداری معادل سه دهم درصد مقدار بارگیری نشده بصورت روز شمار محاسبه و از خریدار قبل از حمل اخذ میگرددنفت پارس525314,213انبار کارخانه1402/08/230نقدی
قیر 6070فلهفروش اعتباری حداکثر یک ماهه با کارمزد 2 درصد ماهیانه اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد ها به صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) یا ضمانت نامه بانکی صورت می پذیرد. مالیات بر ارزش افزوده طبق ظوابط سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد. تاریخ پرداخت وجه 1402/08/24قیر آکام9,450139,551Exwork1402/08/080اعتباری
قیر 6070جامبوبگملاحظات و شرایط ویژه: 9%مالیات بر ارزش افزوده طبق ضوابط سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد. فروش اعتباری حداکثر 1 ماهه با کارمزد 2 درصد ماهیانه اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد ها به صورت اعتبار اسنادی و یا ضمانت نامه بانکی می باشد.بسته بندی به صورت جامبو بگ 300 کیلوگرمی می باشد. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/08/23می باشد.شیمی تجارت نقش جهان2,000147,000EXW-اصفهان1402/08/080اعتباری
قیر 6070فلهحداقل خرید 100تن/ کلیه خریداران بایستی 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را در زمان تسویه پرداخت نمایند./اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها بصورت اعتبار اسنادی1 ماهه با کارمزد2.1درصد ماهیانه میباشد/تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/08/24 میباشد.قیر هرمز پارس (فومن شیمی گستر)5,000139,551EXW- بندرعباس1402/08/090اعتباری
قیر 6070فلهاسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت اعتبار اسنادی 3 ماهه با کارمزد 2 درصد ماهیانه میباشد./کالای خریداری شده بنام شرکت توسعه تجارت طلای سفید خاورمیانه اظهار نخواهد شد /خریدار باید عوارض و مالیات برارزش افزوده را پرداخت نماید/ مهلت برداشت تدریجی کالا حداکثر 3روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل می باشد، حداکثر مهلت اعلام رسمی درخواست صدور حواله سه روز کاری قبل از اتمام مهلت برداشت قرارداد می باشد /انبار داری مانده برداشت نشده پس از مهلت برداشت و بصورت روزشمار به ازای هر تن بشرح ذیل اخذ میگردد: 1-45 روز 450000 ریال /45-90 روز 600000ریال/بیش از 90 روز 800000 ریال ، تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/24می باشد.توسعه تجارت طلای سفید خاورمیانه10,000155,000EXW- بندرعباس1402/08/090اعتباری
قیر 6070فلهملاحظات و شرایط ویژه: اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد ها به صورت گشایش اعتبار اسنادی ( حداکثر 3 ماهه با کارمزد ماهیانه 2 درصد ) خواهد شد. اظهارنامه گمرکی به نام خریدار خواهد بود و کلیه اقدامات مورد نیاز و هزینه های مرتبط به صدور اظهارنامه ی گمرکی و صادرات فراورده به عهده ی خریدار است.مالیات بر ارزش افزوده از خریداران طبق قوانین مالیاتی اخذ می گردد. 109 ریال خدمات بارگیری به همراه مالیات بر ارزش افزوده ی آن به ازای هر کیلو اخذ می گردد.مهلت برداشت فراورده حداکثر تا 30 روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل و در صورت عدم برداشت به موقع فراورده هزینه انبارداری 5 درصد از ارزش افزوده باقیمانده به ازای هر ماه به صورت روزشمار دریافت می گردد. تحویل کالا به صورت EXW ( درب کارخانه ) می باشد. شرکت آسیا پالایش ارس پس از تحویل فراورده به خریدار هیچ مسئولیتی در قبال نحوه ی استفاده و حمل و نقل ندارد. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/24 میباشد.آسیا پالایش ارس1,425139,551Exwork1402/08/080اعتباری
قیر 6070فلهحداکثر مهلت مجاز برداشت 1402/08/24می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد.فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد تبریز1,000168,500EXW-تبریز1402/08/090نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهحداکثر مهلت مجاز برداشت 1402/08/24می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد .فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد اراک1,000147,000EXW - اراک1402/08/090نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهحداکثر مهلت مجاز برداشت ردیف های مرتبط با قیر مظروف (بشکه , جامبوبگ ) و فله ی آبادان در تاریخ1402/09/09می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد. فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد آبادان7,000154,500EXW-آبادان1402/08/090نقدی / اعتباری
قیر 6070جامبوبگحداکثر مهلت مجاز برداشت ردیف های مرتبط با قیر مظروف (بشکه , جامبوبگ ) و فله ی آبادان در تاریخ1402/09/09می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد. فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد بندرعباس1,000189,000EXW- بندرعباس1402/08/090نقدی / اعتباری
قیر 6070بشکهحداکثر مهلت مجاز برداشت کالای ردیف های قیر مظروف (بشکه,جامبوبگ) و فله آبادان تاریخ 1402/09/09 می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد: ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد.فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد. ملاحظات و شرایط ویژه عرضه به پیوست ارائه می گردد.نفت پاسارگاد بندرعباس2,000194,500EXW- بندرعباس1402/08/090نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهحداکثر مهلت مجاز برداشت 1402/08/24می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد.فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد بندرعباس5,000169,000EXW- بندرعباس1402/08/090نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهتاریخ سررسید پرداخت وجه : 1402/10/24 .فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه/ اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی میباشد.اکسین تجارت بین الملل8,5008,500Exwork1402/08/090اعتباری
قیر 6070فلهتاریخ سررسید پرداخت وجه : 1402/10/24.فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه. اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی میباشد.عایق کاران دشت قزوین1,5001,500Exwork1402/08/090اعتباری
قیر 6070فلهتاریخ سررسید پرداخت وجه : 1402/10/24.فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه. اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی میباشد.آرتا پالایش کارا1,8981,898Exwork1402/08/090اعتباری
قیر 6070فلهتاریخ سررسید پرداخت وجه : 1402/10/24.فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه. اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی میباشد.کانه آرای زرین جی اصفهان3,5823,582Exwork1402/08/090اعتباری
قیر 6070فلهفروش اعتباری حداکثر یک ماهه با کارمزد 2 درصد ماهیانه اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد ها به صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) یا ضمانت نامه بانکی صورت می پذیرد. مالیات بر ارزش افزوده طبق ظوابط سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد. تاریخ پرداخت وجه 1402/08/25ریونیز پالایش آرتان6,9656,965Exwork1402/08/080اعتباری
قیر 6070فله9درصد مالیات ارزش افزوده طبق قوانین سازمان امور مالیاتی اخذ میگردد.-فروش اعتباری حداکثر 1ماهه با کارمزد 2/46 درصد ماهیانه اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت ضمانتنامه بانکی می باشد.-تاریخ سررسید پرداخت وجه1402/08/19می باشدپالایش و انرژی شمالغرب آرکا1,2001,200Exwork1402/08/090اعتباری
قیر 6070فلهتودیع ضمانتنامه بانکی بی قید و شرط تعهد پرداخت معادل 10% قرارداد بعلاوه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده جهت تضمین برداشت در مهلت قانونی.اعتباردهی:واریز 10%ارزش قرارداد نقدی به حساب فروشنده الباقی حداکثر 6 ماهه، 3ماهه اول بدون کارمزد از ماه 4 تا ماه 6 ماهانه 2% کارمزد از طریق ضمانتنامه بانکی یا اعتبار اسنادی یاواریز وجه ظرف 10روز کاری از تاریخ معامله در بورس/کالای خریداری شده بنام پالایش نفت جی اظهار نخواهد شد/خریدار بایدعوارض ومالیات برارزش افزوده راپرداخت نماید/مهلت برداشت تدریجی کالاحداکثرتا1402/08/24می باشدحداکثرمهلت اعلام رسمی درخواست صدورحواله 3روز کاری قبل از اتمام مهلت برداشت قرارداد میباشد/خریداران موظفند حداقل 1هفته قبل از تاریخ موردنظر برای پهلوگیری کشتی، مراتب را به فروشنده اعلام نمایند/انبارداری مانده برداشت نشده پس از مهلت برداشت از روز اول لحاظ و بر اساس روز برداشت به ازای هرتن به شرح ذیل اخذ میگردد:1-10 روز معاف/ 11-30 روز 500.000 ریال/ 31-60 روز 600.000 ریال/ 61-90 روز 700.000 ریال/ 91-120 روز 800.000 ریال/ 121-150 روز 900.000 ریال/ 151-180 روز 1.000.000 ریال/ بیش از 180 روز 1.100.000 ریالنفت جی7,0007,000بندر عباس1402/08/083,000نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهتودیع ضمانتنامه بانکی بی قید و شرط تعهد پرداخت معادل 10% قرارداد بعلاوه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده جهت تضمین برداشت در مهلت قانونی.اعتباردهی:واریز 10%ارزش قرارداد نقدی به حساب فروشنده الباقی حداکثر 6 ماهه، 3ماهه اول بدون کارمزد از ماه 4 تا ماه 6 ماهانه 2% کارمزد از طریق ضمانتنامه بانکی یا اعتبار اسنادی یاواریز وجه ظرف 10روز کاری از تاریخ معامله در بورس/کالای خریداری شده بنام پالایش نفت جی اظهار نخواهد شد/خریدار بایدعوارض ومالیات برارزش افزوده راپرداخت نماید/مهلت برداشت تدریجی کالاحداکثرتا1402/08/24می باشدحداکثرمهلت اعلام رسمی درخواست صدورحواله 3روز کاری قبل از اتمام مهلت برداشت قرارداد میباشد/انبارداری مانده برداشت نشده پس از مهلت برداشت از روز اول لحاظ و بر اساس روز برداشت به ازای هرتن به شرح ذیل اخذ میگردد:1-10 روز معاف/ 11-30 روز 500.000 ریال/ 31-60 روز 600.000 ریال/ 61-90 روز 700.000 ریال/ 91-120 روز 800.000 ریال/ 121-150 روز 900.000 ریال/ 151-180 روز 1.000.000 ریال/ بیش از 180 روز 1.100.000 ریالنفت جی4,0004,000Exwork1402/08/083,000نقدی / اعتباری
قیر 6070بشکهتودیع ضمانتنامه بانکی بی قید و شرط تعهد پرداخت معادل 10% قرارداد بعلاوه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده جهت تضمین برداشت در مهلت قانونی.اعتباردهی:واریز 10%ارزش قرارداد نقدی به حساب فروشنده الباقی حداکثر 6 ماهه، 3ماهه اول بدون کارمزد از ماه 4 تا ماه 6 ماهانه 2% کارمزد از طریق ضمانتنامه بانکی یا اعتبار اسنادی یاواریز وجه ظرف 10روز کاری از تاریخ معامله در بورس/کالای خریداری شده بنام پالایش نفت جی اظهار نخواهد شد/خریدار بایدعوارض ومالیات برارزش افزوده راپرداخت نماید/مهلت برداشت تدریجی کالاحداکثرتا1402/08/24می باشدحداکثرمهلت اعلام رسمی درخواست صدورحواله 3روز کاری قبل از اتمام مهلت برداشت قرارداد میباشد/انبارداری مانده برداشت نشده پس از مهلت برداشت از روز اول لحاظ و بر اساس روز برداشت به ازای هرتن به شرح ذیل اخذ میگردد:1-10 روز معاف/ 11-30 روز 500.000 ریال/ 31-60 روز 600.000 ریال/ 61-90 روز 700.000 ریال/ 91-120 روز 800.000 ریال/ 121-150 روز 900.000 ریال/ 151-180 روز 1.000.000 ریال/ بیش از 180 روز 1.100.000 ریالنفت جی3,0003,000Exwork1402/08/082,000نقدی / اعتباری
لوب کات سبکفلهمهلت برداشت فرآورده حداکثرتا45روز ازتاریخ قرارداد خریددربورس ودرصورت عدم برداشت به موقع،هزینه انبارداری به میزان5%ارزش فرآورده باقیمانده،به ازای هرماه/مبنای وزن فراورده باسکول وجریان نگارهای عرضه کننده/زمانبندی حمل باهماهنگی عرضه کننده/خریدارملزم به ارایه پروانه بهره برداری مرتبط،کداقتصادی،شناسه ملی،آدرس،تلفن،کدپستی,فکس موبایل آخرین تغییرات روزنامه واعضای هیات مدیره است/صرفاجهت مصارف داخلی/خریدار مجاز به صادرات و واگذاری به اشخاص ثالث نیست درغیراینصورت به استعلام نهادهای نظارتی(گمرگ وستادمبازه باقاچاق کالا)تاییدیه صادرنمیگرد/خریدارملزم به پرداخت مبالغ مالیات وهزینه های جانبی همزمان با تسویه دربورس خواهد بود/فروش اعتباری 2ماهه و با کارمزدماه اول15%سالیانه وماه دوم25%سالیانه بصورت روزشمارازطریق ضمانت نامه بانکی یاLCمیباشد.این مدت بادرخواست خریداروموافقت فروشنده حداکثرتا5 ماه از تاریخ خرید قابل تمدید است/هزینه جانبی وعوارض به ازای هرتن:تحویل ازطریق خط لوله:نفت ایرانول19620وبهران33790وتحویل ازطریق بارگیری نفتکش برای کلیه شرکتها109000ریال/هرگونه عواقب ناشی ازعدم اجرای بندهای فوق برعهده خریدارست.پالایش نفت تهران (تندگویان)7,000208,373انبار کارخانه1402/07/300نقدی / اعتباری
قیر امولسیون CRS1فلهمالیات بر ارزش افزده طبق قوانین و مقررات مالیاتی از مشتری اخذ خواهد شد. مهلت برداشت کالا 25 روز پس از مهلت مجاز تحویل می باشد.در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده هزینه انبارداری برای مقدار برداشت نشده به ازای هر یک کیلوگرم روزانه 200 ریال از مشتری اخذ خواهد شدنگین فخر شیراز30152,000انبار کارخانه1402/07/300نقدی
قیر 6070فلهملاحظات و شرایط ویژه: 9درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق مقررات و قوانین مالیاتی اخذ می گردد.شماره حساب جهت واریز وجه مالیات بر ارزش افزوده: 1990019900بانک ملت شرکت مهندسی ایران ارتباط. ملاک محاسبه وزن،باسکول کارخانه فروشنده در مبدا می باشد.نحوه اعتباردهی به صورت اعتبار اسنادی حداکثر یک ماهه با کارمزد دو درصد ماهانه و یا از محل مطالبات خریدار نزد فروشنده می باشد. به ازاء هر کیلوگرم 109 ریال هزینه توزین و بارگیری اخذ خواهد شد. چنانچه خریدار حداکثر هفت روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل نسبت به حمل کالا اقدام ننماید روزانه معادل یک درصد ارزش کالای برداشت نشده مشمول پرداخت هزینه انبارداری می شود.تحویل کالای باقیمانده منوط به تسویه هزینه انبارداری می باشد و تسویه آن از محل کالا مجاز است.مهندسی ایران ارتباط120149,649انبار کارخانه1402/08/020اعتباری
قیر 6070فله9درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق ضوابط سازمان امور مالیاتی اخذ میگردد - فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.1% ماهانه امکان پذیر است - اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت ضمانتنامه بانکی می باشد - تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/25 می باشد.نگین فخر آذربایجان2,000139,551Exwork1402/08/100اعتباری
قیر MC250فله9% مالیات بر ارزش افزوده طبق ضوابط سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد -فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.1% ماهانه می باشد اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت اعتبار اسنادی و یا ضمانتنامه بانکی صورت می پذیرد- تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/25 می باشد.صبای دلیجان250125,463Exwork1402/08/100اعتباری
قیر 6070فلهتودیع ضمانتنامه بانکی بنام فروشنده حداقل10%مبلغ قراردادجهت تضمین حسن انجام تعهدبرداشت محموله درمهلت قانونی واریزنقدی5%کل مبلغ به حساب فروشنده وگشایش اعتباراسنادی حداکثر5ماه،2ماه اول بدون کارمزدازماه3تا5به ازای هرماه1.5%کارمزد در مجموع 4.5 %به نام فروشنده بابت95%باقیمانده خریداران بایددرزمان درخواست برداشت کالا9%مالیات برارزش افزوده پرداخت ومستندات حداکثرتازمان درخواست صدورحواله برداشت ارائه گرددتحویل کالابصورت فله ازمخازن شرکت فروشنده وازطریق خط لوله واسکله حراقشم بارگیری درکشتی های معرفی شده مشتری انجام شوداظهارکالابنام خریداروتمامی هزینه های مربوطه برعهده خریدارمیباشدکلیه هزینه هایی که ارگانهای ذیربط درپایانه صادراتی ازمشتری مطالبه مینمایدازجمله هزینه های اداره بنادرگمرکی ومنطقه آزادبرعهده ومسئولیت مشتری است وشرکت تعهدی در قبال پرداخت آن نداردمشتری موظف است5روزقبل ازبرداشت تاریخ پیشنهادیLaycanکشتی خودرااعلام نمایدبه ازای هرروزتاخیردربرداشت فروشنده میتواند0.2% هزینه انبارداری ازارزش مانده برداشت نشده ازخریداراخذنمایدتحویل کالامشمول منوط تسویه هزینه انبارداری است مهلت برداشت حداکثر1روزکاری پس ازمهلت مجازتحویلپارس بهين پالايش نفت قشم10,000139,551Exwork1402/08/090نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهتاریخ سررسید پرداخت وجه : 1402/10/25 .فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه/ اسناد مالی مورد قیول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی میباشد./اظهار در گمرک به عهده خریدار میباشد.اصفهان قیر250139,551Exwork1402/08/100اعتباری
قیر 6070بشکهتاریخ سررسید پرداخت وجه : 1402/10/25 .فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه/ اسناد مالی مورد قیول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی میباشد./اظهار در گمرک به عهده خریدار میباشد.اصفهان قیر250154,536Exwork1402/08/100اعتباری
قیر 6070فلهفروش اعتباری حداکثر یک ماهه با کارمزد 2/46 درصد ماهیانه اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها به صورت ضمانت نامه بانکی یا اعتبار اسنادی می باشد.تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/08/25 می باشد.پترو قیر پاسارگاد500139,551Exwork1402/08/100اعتباری
قیر 6070فلهنه درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق قوانین اداره مالیات از خریدار اخذ میگردد - فروش اعتباری حداکثر سه ماهه با کارمزد 1.5 درصد ماهیانه، اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها به صورت ضمانتنامه بانکی یا اعتبار اسنادی میباشد. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/25 می باشد.پالایش ایمن راه570139,600Exwork1402/08/090اعتباری
قیر 6070فلهفروش اعتباری 1 ماهه با کارمزد 2.46 درصد ، اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد ها بصورت ضمانت نامه بانکی می باشد . تحویل کالا درب کارخانه ارومیه می باشد .تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/09/06 میباشد .بام گستران710139,551Exwork1402/08/150اعتباری
قیر امولسیون CRS1فلهمالیات بر ارزش افزده طبق قوانین و مقررات مالیاتی از مشتری اخذ خواهد شد. مهلت برداشت کالا 25 روز پس از مهلت مجاز تحویل می باشد.در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده هزینه انبارداری برای مقدار برداشت نشده به ازای هر یک کیلوگرم روزانه 200 ریال از مشتری اخذ خواهد شدنگین فخر شیراز30135,000انبار کارخانه1402/08/010نقدی
قیر 6070فله9% مالیات بر ارزش افزوده طبق ضوابط سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد -فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.1% ماهانه می باشد اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت اعتبار اسنادی و یا ضمانتنامه بانکی صورت می پذیرد- تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/26 می باشد.قیر برنت پارس440139,551Exwork1402/08/130اعتباری
قیر 6070فلهملاحظات ویژه: 1-9درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق قوانین سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد 2-فروش اعتباری حداکثر 1ماهه با کارمزد 2/46 درصد ماهیانه اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت ضمانتنامه بانکی می باشد. 3-تاریخ سررسید پرداخت وجه1402/08/21می باشد.پترو کالای سامان (پترو کالای هکمتان)5,000139,551Exwork1402/08/110اعتباری
قیر 6070فلهتاریخ سررسید پرداخت وجه : 1402/10/26.فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه. اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی میباشد.آرتا پالایش کارا1,898139,551Exwork1402/08/130اعتباری
قیر 6070فلهتاریخ سررسید پرداخت وجه : 1402/10/26.فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه. اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی میباشد.کانه آرای زرین جی اصفهان3,582139,551Exwork1402/08/130اعتباری
قیر 6070فلهتودیع ضمانتنامه بانکی بی قید و شرط تعهد پرداخت معادل 10% قرارداد بعلاوه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده جهت تضمین برداشت در مهلت قانونی.اعتباردهی:واریز 10%ارزش قرارداد نقدی به حساب فروشنده الباقی حداکثر 6 ماهه، 3ماهه اول بدون کارمزد از ماه چهارم تا ماه ششم ماهانه 2% کارمزد از طریق ضمانتنامه بانکی یا اعتبار اسنادی یاواریز وجه ظرف 10روز کاری از تاریخ معامله در بورس کالا/کالای خریداری شده بنام پالایش نفت جی اظهار نخواهد شد/خریدار بایدعوارض ومالیات برارزش افزوده راپرداخت نماید/مهلت برداشت تدریجی کالاحداکثرتا1402/08/26می باشد/حداکثرمهلت اعلام رسمی درخواست صدورحواله 3روز کاری قبل از اتمام مهلت برداشت قرارداد میباشد/انبارداری مانده برداشت نشده پس از مهلت برداشت از روز اول لحاظ و بر اساس روز برداشت به ازای هرتن به شرح ذیل اخذ میگردد:1-10 روز معاف/ 11-30 روز 500.000 ریال/ 31-60 روز 600.000 ریال/ 61-90 روز 700.000 ریال/ 91-120 روز 800.000 ریال/ 121-150 روز 900.000 ریال/ 151-180 روز 1.000.000 ریال/ بیش از 180 روز 1.100.000 ریالنفت جی4,000146,000Exwork1402/08/102000نقدی / اعتباری
قیر AC40بشکهتودیع ضمانتنامه بانکی بی قید و شرط تعهد پرداخت معادل 10% قرارداد بعلاوه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده جهت تضمین برداشت در مهلت قانونی.اعتباردهی:واریز 10%ارزش قرارداد نقدی به حساب فروشنده الباقی حداکثر 6 ماهه، 3ماهه اول بدون کارمزد از ماه چهارم تا ماه ششم ماهانه 2% کارمزد از طریق ضمانتنامه بانکی یا اعتبار اسنادی یا واریز وجه ظرف 10روز کاری از تاریخ معامله در بورس کالا/کالای خریداری شده بنام پالایش نفت جی اظهار نخواهد شد/خریدار بایدعوارض ومالیات برارزش افزوده راپرداخت نماید/مهلت برداشت تدریجی کالاحداکثرتا1402/08/26می باشد/حداکثرمهلت اعلام رسمی درخواست صدورحواله 3روز کاری قبل از اتمام مهلت برداشت قرارداد میباشد/انبارداری مانده برداشت نشده پس از مهلت برداشت از روز اول لحاظ و بر اساس روز برداشت به ازای هرتن به شرح ذیل اخذ میگردد:1-10 روز معاف/ 11-30 روز 500.000 ریال/ 31-60 روز 600.000 ریال/ 61-90 روز 700.000 ریال/ 91-120 روز 800.000 ریال/ 121-150 روز 900.000 ریال/ 151-180 روز 1.000.000 ریال/ بیش از 180 روز 1.100.000 ریالنفت جی4,000173,000Exwork1402/08/102,000نقدی / اعتباری
قیر MC30فلهشرکت خریدار، باید در زمان تسویه9 % مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمایند/ تسویه حساب مشتریان به صورت ریالی میباشد.خریدار موظف است حداکثر ظرف مدت 30روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل به حمل کالا اقدام کند. در صورت عدم برداشت کالا روزانه به میزان 1%ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/08/27باشد.اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت اعتبار اسنادی یک ماهه بدون کارمزد دریافت می گردد.مهندسی قیر و آسفالت غرب200125,463EXW-کرمانشاه1402/08/100اعتباری
قیر 6070فله9% مالیات بر ارزش افزوده طبق ضوابط سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد. فروش اعتباری حداکثر یک ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت ضمانتنامه بانکی می باشد. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/08/23 می باشد.شیمی گستر سهند منطقه آزاد ارس500139,551Exwork1402/08/120اعتباری
قیر 6070فلهتحویل کالا درب کارخانه میباشد/تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/08/22/ فروش اعتباری حداکثر یک ماهه با کارمزد 2% ماهیانه اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها به صورت ضمانت نامه بانکی می باشد.پترو اروند آبادان350139,551Exwork1402/08/100اعتباری
قیر امولسیون CRS1فلهدر صورت عدم برداشت ( حمل بار) حداکثر تا 7 روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل ، به ازای هر روز تقویمی میزان 1/5% ارزش مانده بار برداشت نشده هزینه انبارداری تعلق میگیرد.پالایش حصار مهران100136,500انبار کارخانه1402/08/030نقدی
قیر امولسیون CSS1Hفلهدر صورت عدم برداشت ( حمل بار)حداکثر تا 7 روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل ، به ازای هر روز تقویمی میزان1.5% ارزش مانده بار برداشت نشده هزینه انبارداری تعلق میگیرد.پالایش حصار مهران100168,500انبار کارخانه1402/08/030نقدی
قیر MC250فلهدر صورت عدم برداشت ( حمل بار) حداکثر تا 7 روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل ، به ازای هر روز تقویمی میزان 1/5% ارزش مانده بار برداشت نشده هزینه انبارداری تعلق میگیرد.پالایش حصار مهران100169,500انبار کارخانه1402/08/030نقدی
قیر 6070بشکهفروش اعتباری حداکثر سه ماهه با کارمزد 2.1% ماهانه امکان پذیر است - اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی و یا اعتبار اسنادی می باشد. کالای خریداری شده توسط تمامی خریداران به نام شرکت پالایش قیر کسری اظهار نخواهد شد و مسئولیت اظهار به گمرک و صادرات کالا با خریداران می باشد. تمامی خریداران باید 9% مالیات و عوارض ارزش افزوده را پرداخت نمایند. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/30می باشد.پالایش قیر کسری154,5363,000EXW- بندرعباس1402/08/140اعتباری
قیر 6070فلهفروش اعتباری حداکثر سه ماهه با کارمزد 2.1% ماهانه امکان پذیر است - اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی و یا اعتبار اسنادی می باشد. کالای خریداری شده توسط تمامی خریداران به نام شرکت پالایش قیر کسری اظهار نخواهد شد و مسئولیت اظهار به گمرک و صادرات کالا با خریداران می باشد. تمامی خریداران باید 9% مالیات و عوارض ارزش افزوده را پرداخت نمایند. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/30می باشد.پالایش قیر کسری139,5513,500EXW- بندرعباس1402/08/140اعتباری
قیر 6070فلهحداقل خرید 100تن/ کلیه خریداران بایستی 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را در زمان تسویه پرداخت نمایند./اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها بصورت اعتبار اسنادی3 ماهه با کارمزد2.2درصد ماهیانه میباشد/مهلت برداشت 30روز تقویمی از مهلت مجاز تحویل میباشد.درصورت عدم برداشت تمام یا بخشی از کالای خریداری شده در مهلت مقرر معادل 70000ریال هزینه انبارداری به ازای هر تن مانده براشت نشده بصورت روزشمار اخذ میگردد. تحویل کالا منوط به تسویه هزینه انبارداری خواهد بود.تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/30 میباشد.قیر هرمز پارس (فومن شیمی گستر)151,3001,000EXW- بندرعباس1402/08/150اعتباری
قیر 6070فلهنه درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق مقررات و قوانین مالیاتی اخذ میگردد.فروش اعتباری حداکثر 1 ماهه با کارمزد 1 درصد ماهیانه .اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها به صورت ضمانتنامه بانکی میباشد.تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/08/25 میباشدمهندسی ایران ارتباط139,5514,500Exwork1402/08/140اعتباری
قیر 6070فلهفروش اعتباری حداکثر یک ماهه با کارمزد 2 درصد ماهیانه اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد ها به صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) یا ضمانت نامه بانکی صورت می پذیرد. مالیات بر ارزش افزوده طبق ظوابط سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد. تاریخ پرداخت وجه 1402/09/01ریونیز پالایش آرتان139,5516,965Exwork1402/08/140اعتباری
قیر 6070فله9% مالیات بر ارزش افزوده طبق ضوابط سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد - فروش اعتباری حداکثر سه ماهه با کارمزد 2.1 درصد ماهانه می باشد - اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت اعتبار اسنادی و یا ضمانتنامه بانکی صورت می پذیرد - تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/10/30می باشد.پالایش قیر پارس آذران ارس139,551300Exwork1402/08/150اعتباری
قیر 6070فلهفروش اعتباری حداکثر سه ماهه با کارمزد 2.1% ماهانه امکان پذیر است - اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی و یا اعتبار اسنادی می باشد. کالای خریداری شده توسط تمامی خریداران به نام شرکت پالایش قیر کسری اظهار نخواهد شد و مسئولیت اظهار به گمرک و صادرات کالا با خریداران می باشد. تمامی خریداران باید 9% مالیات و عوارض ارزش افزوده را پرداخت نمایند. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/11/01می باشد.پالایش قیر کسری139,9252,500EXW- بندرعباس1402/08/160اعتباری
قیر 6070فلهفروش اعتباری حداکثر یک ماهه با کارمزد 2 درصد ماهیانه اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد ها به صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) یا ضمانت نامه بانکی صورت می پذیرد. مالیات بر ارزش افزوده طبق ظوابط سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد. تاریخ پرداخت وجه 1402/09/01قیر آکام139,9254,475Exwork1402/08/150اعتباری
قیر 6070فلهتودیع ضمانتنامه بانکی بنام فروشنده حداقل10%مبلغ قراردادجهت تضمین حسن انجام تعهدبرداشت محموله درمهلت قانونی واریزنقدی5%کل مبلغ به حساب فروشنده وگشایش اعتباراسنادی حداکثر5ماه،2ماه اول بدون کارمزدازماه3تا5به ازای هرماه1.5%کارمزد در مجموع 4.5 %به نام فروشنده بابت95%باقیمانده خریداران بایددرزمان درخواست برداشت کالا9%مالیات برارزش افزوده پرداخت ومستندات حداکثرتازمان درخواست صدورحواله برداشت ارائه گرددتحویل کالابصورت فله ازمخازن شرکت فروشنده وازطریق خط لوله واسکله حراقشم بارگیری درکشتی های معرفی شده مشتری انجام شوداظهارکالابنام خریداروتمامی هزینه های مربوطه برعهده خریدارمیباشدکلیه هزینه هایی که ارگانهای ذیربط درپایانه صادراتی ازمشتری مطالبه مینمایدازجمله هزینه های اداره بنادرگمرکی ومنطقه آزادبرعهده ومسئولیت مشتری است وشرکت تعهدی در قبال پرداخت آن نداردمشتری موظف است5روزقبل ازبرداشت تاریخ پیشنهادیLaycanکشتی خودرااعلام نمایدبه ازای هرروزتاخیردربرداشت فروشنده میتواند0.2% هزینه انبارداری ازارزش مانده برداشت نشده ازخریداراخذنمایدتحویل کالامشمول منوط تسویه هزینه انبارداری است مهلت برداشت حداکثر1روزکاری پس ازمهلت مجازتحویلپارس بهين پالايش نفت قشم139,92520,000Exwork1402/08/150نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهفروش اعتباری حداکثر 1 ماهه با کارمزد 2 درصد ماهیانه از طریق اعتبار اسنادی و یا ضمانت نامه بانکی می باشد. مالیات بر ارزش افزوده از خریداران طبق قوانین مالیاتی اخذ می گردد. .زمان مجاز حمل 20 روز تقویمی از مهلت مجاز تحویل می باشد که در صورت عدم برداشت در موعد مقرر هزینه انبارداری معادل 2.5 درصد ارزش مقدار باقیمانده کالای خریداری شده به صورت روزشمار اخذ می گردد.بهبود صنعت بیرجند139,925600Exwork1402/08/150اعتباری
قیر 6070فله9% مالیات بر ارزش افزوده طبق ضوابط سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد - فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.1 درصد ماهانه می باشد - اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت اعتبار اسنادی و یا ضمانتنامه بانکی صورت می پذیرد - تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/11/01 می باشد.عایق اصفهان139,9251,300EXW-اصفهان1402/08/160اعتباری
قیر 6070بشکهتاریخ سررسید پرداخت وجه:1402/11/01.فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی میباشدپترو آکام پاسارگاد154,915700Exwork1402/08/160اعتباری
قیر MC30فلهشرکت خریدار، باید در زمان تسویه9 % مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمایند/ تسویه حساب مشتریان به صورت ریالی میباشد.خریدار موظف است حداکثر ظرف مدت 30روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل به حمل کالا اقدام کند. در صورت عدم برداشت کالا روزانه به میزان 1%ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/09/01باشد.اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت اعتبار اسنادی یک ماهه بدون کارمزد دریافت می گردد.مهندسی قیر و آسفالت غرب125,799200EXW-کرمانشاه1402/08/150اعتباری
قیر 6070فلهخواهشمند است مبلغ 9% ارزش افزوده و مالیات را به شماره 0103929414003 و یا شماره شبا IR830110000000103929414003 نزد بانک صنعت و معدن شعبه اراک کد 0114 واریز نمایید. فروش اعتباری حداکثر سه ماهه با کارمزد 2/46 درصد ماهیانه اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها به صورت ضمانت نامه بانکی می باشد. تاریخ سررسید پرداخت وجه : 1402/11/01 باشد. در صورت عدم بارگیری حداکثر تا10 روز پس از مهلت مجاز تحویل، روزانه نیم درصد از تناژ باقی مانده به منظور هزینه انبارداری از مشتری اخذ می شود.پالایش قیر ساتراپ جم140,0003,500Exwork1402/08/150اعتباری
قیر 6070فله9% مالیات بر ارزش افزوده طبق ضوابط سازمان امور مالیاتی اخذ می گردد. فروش اعتباری حداکثر یک ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت ضمانتنامه بانکی می باشد. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/08/29 می باشد.شیمی گستر سهند منطقه آزاد ارس139,925500Exwork1402/08/180اعتباری
قیر 85100فلهحداکثر مهلت مجاز برداشت 1402/09/01می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد. فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد اراک147,0002,000EXW - اراک1402/08/162,000نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهحداکثر مهلت مجاز برداشت 1402/09/01می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد.فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد تبریز163,0001,000EXW-تبریز1402/08/161,000نقدی / اعتباری
قیر 6070جامبوبگحداکثر مهلت مجاز برداشت ردیف های مرتبط با قیر مظروف (بشکه , جامبوبگ ) و فله ی آبادان در تاریخ1402/09/16می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد. فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد تهران178,0002,000EXW - تهران1402/08/160نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهحداکثر مهلت مجاز برداشت 1402/09/01می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد.فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد .ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد تهران158,0002,000EXW - تهران1402/08/160نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهحداکثر مهلت مجاز برداشت 1402/09/01می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد .فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد اراک144,0001,000EXW - اراک1402/08/162,000نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهحداکثر مهلت مجاز برداشت ردیف های مرتبط با قیر مظروف (بشکه , جامبوبگ ) و فله ی آبادان در تاریخ1402/09/16می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد. فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد آبادان154,5005,000EXW-آبادان1402/08/165,000نقدی / اعتباری
قیر 6070جامبوبگحداکثر مهلت مجاز برداشت ردیف های مرتبط با قیر مظروف (بشکه , جامبوبگ ) و فله ی آبادان در تاریخ1402/09/16می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد. فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد بندرعباس189,0001,000EXW- بندرعباس1402/08/161,000نقدی / اعتباری
قیر 6070بشکهحداکثر مهلت مجاز برداشت کالای ردیف های قیر مظروف (بشکه,جامبوبگ) و فله آبادان تاریخ 1402/09/16 می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد: ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد.فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد. ملاحظات و شرایط ویژه عرضه به پیوست ارائه می گردد.نفت پاسارگاد بندرعباس194,5001,000EXW- بندرعباس1402/08/161,000نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهحداکثر مهلت مجاز برداشت 1402/09/01می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد.فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد بندرعباس169,0005,000EXW- بندرعباس1402/08/165,000نقدی / اعتباری
روغن پایه SN500فلهحداقل خرید: 23 تن *فقط شرکت های تولید کننده ( پارافین واکس و روانکار ) دارای پروانه بهره برداری مجاز به خرید می باشند و کنترل آن بر عهده فروشنده است. * در صورت عدم برداشت کالا حداکثر تا 7روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل هزینه انبار داری روزانه به میزان 0/25 درصد ارزش محموله برداشت نشده به عنوان جریمه تاخیر در برداشت کسر خواهد شد . *مقدار خرید مضربی از 23 تن می باشد .نفت بهران506301,031انبار کارخانه1402/08/090نقدی
روغن پایه SN500فلهرنگ روغن پایه 2/5 می باشد/ اضافه مانده های بارگیری هر محموله در پایان هر ماه در حساب مشتریان لحاظ می گردد/محصول خریداری شده می بایست حداکثر ظرف مدت 3 روز تقویمی از زمان مهلت مجاز تحویل توسط خریدار حمل گردد، در غیراینصورت هزینه انبارداری روزانه به میزان یک درصد ارزش محموله برداشت نشده به عنوان جریمه تاخیر در برداشت کسر خواهد شد.نفت سپاهان1,334301,031انبار کارخانه1402/08/060نقدی
روغن پایه SN500فلهخریدار مجاز به فروش محصول در بازار نمی باشد. حداقل خرید 25 تن خریدار میبایست حداکثر تا 6 روز کاری بعد از مهلت مجاز تحویل نسبت به حمل کل محصول خریداری شده اقدام نماید در غیر اینصورت هزینه انبارداری معادل سه دهم درصد مقدار بارگیری نشده بصورت روز شمار محاسبه و از خریدار قبل از حمل اخذ میگرددنفت پارس525301,031انبار کارخانه1402/08/290نقدی
قیر 6070بشکهتاریخ سررسید پرداخت وجه:1402/11/03.فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی میباشدپترو آکام پاسارگاد154,915600Exwork1402/08/200اعتباری
قیر 6070فلهحداقل خرید 100 تن - فروش اعتباری حداکثر 1 ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه و اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد ضمانتنامه بانکی میباشد - تاریخ پرداخت وجه 1402/08/28توسعه نفت هرمزان139,9256,800EXW- بندرعباس1402/08/180اعتباری
قیر 6070فله9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد.آذربام عایق کار2,000150,041انبار کارخانه1402/08/100نقدی
قیر MC250فلهمالیات بر ارزش افزوده طبق قوانین و مقررات مالیاتی از مشتری اخذ خواهد شد. مهلت برداشت کالا 25 روز پس از مهلت مجاز تحویل می باشد. در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده هزینه انبارداری برای مقدار برداشت نشده به ازای هر یک کیلوگرم روزانه 200 ریال از مشتری اخذ خواهد شد.نگین فخر شیراز100220,000انبار کارخانه1402/08/080نقدی
PDA TARفلهشماره حساب19003636/75شناسه ملی10102373511بانک ملت شعبه گلستان پاسداران جهت واریزمالیات/تحویل درب کارخانه نفت ایرانول تهران شهرری خیابان رجائی جنوب،بلوارتندگویان/مبنای محاسبه وزنی فرآورده تحویلی چگالی اندازه گیری شده توسط آزمایشگاه شرکت نفت ایرانول وباسکول کارخانه/تمام مسئولیت ناشی ازحمل کالادرخارج از شرکت نفت ایرانول برعهده خریدار/بعدازتسویه کامل قراردادزمانبندی حمل کالا(در مهلت مجاز تحویل)به خریداران اعلام خواهدشدو حمل کالاصرفاطبق زمانبندی اعلام شده صورت میگیرد/هرمیزان ازکالای خریداری شده که تا3روزکاری پس ازمهلت مجاز تحویل کالاحمل نگرددمشمول هزینه انبارداری ب ازای هرکیلوگرم درهرروزتقویمی مبلغ500ریال است/نام واریزکننده فیشهابایدخریدار باشدخریدارمجازبه فروش یا واگذاری فرآورده خریداری شده به صورت خام به اشخاص ثالث حقیقی یاحقوقی و صادرات کالانیست درغیراینصورت خریدارموظف به پاسخگویی مراجع ذیربط است/هرگونه عواقب ناشی ازعدم اجرای بندهافوق بعهده خریداران است.حداقل خرید اعتباری 1014تن /اعتباردهی از طریق گشایش اعتبار اسنادی داخلی با سررسید حداکثر 2ماه و حسب مورد منظور نمودن حداکثر 2% کارمزد بازای هرماه فراهم میباشدنفت ایرانول تهران4,056122,510انبار کارخانه1402/08/160نقدی / اعتباری
لوب کات سنگینفلهتحویل ازطریق تانکر/خط لوله وشرکتهای دارای پروانه بهره برداری مرتبط باتولیدروغن مجازخریدند/مهلت برداشت فرآورده خریداری حداکثرتاتاریخ1402/09/12.مسئولیت عدم برداشت محصول خریداری شده در زمان تعیین شده، برعهده خریدار بوده چنانچه درمهلت تعیین شده نسبت به برداشت فرآورده اقدام ننمایدمشمول هزینه انبارداری،به صورت ماهیانه5% ارزش فراورده برداشت نشده محاسبه و روزشمار دریافت میگردد/تحویل فراورده باقیمانده منوط به تسویه هزینه انبارداری و تسویه آن از محل فراورده مجاز/قیمت کالا بدون مالیات و عوارض بر ارزش افزوده اعلام گردیده وعلاوه برمبلغ کالا،مالیات و ارزش افزوده طبق مصوبه سال1402 به شماره حساب78802568 بانک رفاه بنام پالایش نفت بندرعباس واریز نمایید.از خریدارانی که لوبکات تحویلی به آنهاازطریق تانکر به ازای هر تن،مبلغ 109000ریال بابت هزینه بارگیری وتوزین اخذمیشود/فروش اعتباری حداکثر 3ماهه باکارمزد2/1درصدماهیانه از طریق ضمانتنامه بانکی یا اعتبار اسنادی می باشد.پالایش نفت بندرعباس20,000189,256انبار کارخانه1402/08/160نقدی / اعتباری
قیر PG7016فلهتاریخ سررسد پرداخت وجه 1402/10/13 می باشد/ اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها به صورت اعتبار اسنادی دوماهه با کارمزد ماهیانه 2.46 دصد/ مهلت برداشت هر قرارداد خرید حداکثر تا 25 روز پس از مهلت مجاز تحویل می باشد و پس از آن در صورت عدم برداشت به ازای هر تن روزانه 150000 ریال به عنوان هزینه انبارداری از خریدار اخذ خواهد شد/ تحویل مانده حواله برداشت نشده پس از تسویه حساب کامل هزینه انبارداری امکان پذیر می باشد/ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.پالایش نفت و قیر دژپا (قیرصنعتی وآسفالت راه دژپا)250144,500انبار کارخانه1402/08/160اعتباری
وکیوم باتومفله*حداقل خرید اعتباری 1000تن*ارائه پروانه بهره برداری مرتبط،گواهی آخرین بروزرسانی ثبت مالیات ارزش افزوده(حاوی کدپستی و شناسه ملی شرکت)و کداقتصادی معتبر و مرتبط توسط خریداران الزامی میباشد/9%مالیات برارزش افزوده خریدو 109ریال هزینه توزین و بارگیری بازای هر کیلوگرم اخذ خواهدشد/خریدارانی که بصورت فله(تانکر)محموله خریداری شده رادریافت و حمل مینمایند،باید مدارک مستند تخلیه بار در محل کارخانه شرکت را که درپروانه بهره برداری قید شده را به فروشنده ارائه نمایند/خریدارمجاز به واگذاری یافروش فرآورده خریداری شده بصورت خام به اشخاص ثالث ویا صادرات آن نمیباشددر غیراینصورت به استعلام نهادهای نظارتی(گمرک و ستادمبارزه با قاچاق کالا)تاییدیه صادرنمیگردد/مهلت برداشت فراورده حداکثرتا7روز کاری بعداز مهلت مجازتحویل خواهد بود ودرصورت عدم برداشت بموقع هزینه انبارداری5%ارزش فرآورده برداشت نشده بازای هرماه بصورت روزشمارمحاسبه و دریافت خواهدگردید/درخصوص خریداعتباری،نوع اعتبار درصورت گشایش اعتبار اسنادی،60روزه تقویمی بازای هرماه 2%کارمزد ماهیانه و غیرقابل تمدیدمیباشد.پالایش نفت تبریز10,000119,400انبار کارخانه1402/08/200نقدی / اعتباری
لوب کات سبکفله*حداقل خرید اعتباری 1000تن* ارائه پروانه بهره برداری مرتبط،گواهی آخرین بروز رسانی ثبت مالیات ارزش افزوده(حاوی کد پستی و شناسه ملی شرکت) و کداقتصادی معتبر و مرتبط توسط خریداران الزامی میباشد/ 9درصدمالیات بر ارزش افزوده خرید و 109ریال هزینه توزین و بارگیری به ازای هر کیلوگرم اخذ خواهد شد/خریدارانی که بصورت فله(تانکر) محموله خریداری شده را دریافت و حمل مینمایند،باید مدارک مستند تخلیه بار در محل کارخانه شرکت را که در پروانه بهره برداری قید شده را به فروشنده ارائه نمایند/خریدار مجاز به واگذاری یا فروش فرآورده خریداری شده بصورت خام به اشخاص ثالث و یا صادرات آن نمی باشددر غیراینصورت به استعلام نهادهای نظارتی(گمرک و ستادمبارزه با قاچاق کالا)تاییدیه صادرنمی گردد/مهلت برداشت فراورده حداکثر تا 7 روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل خواهد بود و درصورت عدم برداشت بموقع هزینه انبارداری 5 درصد ارزش فراورده برداشت نشده به ازای هرماه بصورت روز شمار محاسبه و دریافت خواهد گردید.درخصوص خریداعتباری،نوع اعتبار درصورت گشایش اعتبار اسنادی،60روزه تقویمی بازای هرماه 2%کارمزد ماهیانه و غیرقابل تمدیدمیباشد.پالایش نفت تبریز2,000194,193انبار کارخانه1402/08/200نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهمالیات بر ارزش افزده طبق قوانین و مقررات مالیاتی از مشتری اخذ خواهد شد. مهلت برداشت کالا 25 روز پس از مهلت مجاز تحویل میباشد.در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده هزینه انبارداری هر یک کیلوگرم روزانه به ارزش 200 ریال از مشتری اخذ خواهد شدنگین فخر شیراز200149,028انبار کارخانه1402/08/160نقدی
قیر PG6416فلهمالیات بر ارزش افزوده طبق قوانین و مقررات مالیاتی از مشتری اخذ خواهد شد. مهلت برداشت کالا 25 روز پس از مهلت مجاز تحویل می باشد. در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده هزینه انبارداری برای مقدار برداشت نشده به ازای هر یک کیلوگرم روزانه 200 ریال از مشتری اخذ خواهد شد.نگین فخر شیراز200149,028انبار کارخانه1402/08/160نقدی
لوب کات سبکفلهلازم است خریداران نقدی حداکثر 72ساعت پس از تسویه وجه معامله, هزینه ارزش افزوده و هزینه های جانبی رابه حساب فروشنده واریز نمایند.در صورت عدم واریز هزینه های مذکور در مهلت تعیین شده , مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده مشتری می باشد. مبنای وزن فرآورده تحویلی باسکول فروشنده می باشد.حداقل میزان مجاز خرید 25تن می باشد.زمانبندی حمل بایستی با هماهنگی فروشنده صورت پذیرد و مهلت حمل محموله 15روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل میباشد که پس از آن معامله مشمول هزینه انبارداری به میزان 5درصد ارزش محموله حمل نشده به صورت ماهیانه میگردد. به ازا ء هر تن لوب کات سبک مبلغ 109000ریال )هزینه توزین و بارگیری( و %9 مالیات یر ارزش افزوده اخذ می گردد، قیمت کالا بدون مالیات برارزش افزوده می باشد. از خریداران طبق روال گذشته هزینه های جانبی )بارگیری و توزین و ( اخذ خواهد گردید. ارائه حداقل مشخصات: پروانه بهره برداری، کد .اقتصادی، آگهی آخرین تغییرات ، آدرس ، تلفن، فکس و شناسه ملی الزامی است فروش اعتباری حداکثر6ماه باکارمزد2.46%ماهانه طریق ضمانتنامه بانکی یا از محل حساب مطالبات فی مابینپالایش نفت اصفهان6,000194,193انبار کارخانه1402/08/160نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهحداقل خرید 100 تن - فروش اعتباری حداکثر 1 ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه و اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد ضمانتنامه بانکی میباشد - تاریخ پرداخت وجه 1402/09/08توسعه نفت هرمزان7,100134,832EXW- بندرعباس1402/08/280اعتباری
قیر 6070فلهتاریخ سررسید پرداخت وجه : 1402/11/13.فروش اعتباری حداکثر 3 ماهه با کارمزد 2.46% ماهیانه/ اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی میباشد.کیمیا قیر جی2,200134,832Exwork1402/08/280اعتباری
قیر 6070بشکهتاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/11/13 / فروش اعتباری حداکثر سه ماهه با کارمزد 2.46 % ماهیانه/ اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی می باشد/ اظهار در گمرک به عهده خریدار می باشد.اصفهان قیر300149,833Exwork1402/08/280اعتباری
قیر 6070فلهتودیع ضمانتنامه بانکی بی قید و شرط تعهد پرداخت معادل 10% قرارداد بعلاوه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده جهت تضمین برداشت در مهلت قانونی.اعتباردهی:واریز 10%ارزش قرارداد نقدی به حساب فروشنده ومابقی فروش اعتباری حداکثر 6 ماهه، 4ماهه اول بدون کارمزد ازماه 5تا ماه 6 ماهانه 2% کارمزد از طریق ضمانتنامه بانکی یا اعتبار اسنادی یاواریز وجه ظرف 10روز کاری از تاریخ معامله در بورس/کالای خریداری شده بنام پالایش نفت جی اظهار نخواهد شد/خریدار بایدعوارض ومالیات برارزش افزوده راپرداخت نماید/مهلت برداشت تدریجی کالاحداکثرتا1402/09/13می باشدحداکثرمهلت اعلام رسمی درخواست صدورحواله 3روز کاری قبل از اتمام مهلت برداشت قرارداد میباشد/خریداران موظفند حداقل 1هفته قبل از تاریخ موردنظر برای پهلوگیری کشتی، مراتب را به فروشنده اعلام نمایند/انبارداری مانده برداشت نشده پس از مهلت برداشت از روز اول لحاظ و بر اساس روز برداشت به ازای هرتن به شرح ذیل اخذ میگردد:1-10 روز معاف/ 11-30 روز 500.000 ریال/ 31-60 روز 600.000 ریال/ 61-90 روز 700.000ریال/ 91-120 روز 800.000ریال/ 121-150 روز 900.000ریال/ 151-180روز 1.000.000ریال/ بیش از 180 روز 1.100.000ریالنفت جی7,000155,000بندر عباس1402/08/273,000نقدی / اعتباری
قیر 85100فلهحداکثر مهلت مجاز برداشت 1402/09/13می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد. فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد اراک1,000144,698EXW - اراک1402/08/280نقدی / اعتباری
قیر 6070جامبوبگحداکثر مهلت مجاز برداشت ردیف های مرتبط با قیر مظروف (بشکه , جامبوبگ ) تاریخ1402/09/28می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد. فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد تهران1,000171,000EXW - تهران1402/08/280نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهحداکثر مهلت مجاز برداشت 1402/09/13می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد.فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد .ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد تهران1,000151,000EXW - تهران1402/08/280نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهحداکثر مهلت مجاز برداشت 1402/09/13می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد .فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد اراک1,000144,698EXW - اراک1402/08/280نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهحداکثر مهلت مجاز برداشت 1402/09/13می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد.فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد تبریز1,000163,000EXW-تبریز1402/08/280نقدی / اعتباری
قیر 6070جامبوبگحداکثر مهلت مجاز برداشت ردیف های مرتبط با قیر مظروف (بشکه , جامبوبگ ) و فله آبادان تاریخ1402/09/28می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد. فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد بندرعباس1,000182,000EXW- بندرعباس1402/08/280نقدی / اعتباری
قیر 6070بشکه9درصد مالیات ارزش افزوده طبق قوانین سازمان امور مالیاتی اخذ میگردد.-فروش اعتباری حداکثر 1ماهه با کارمزد 2/46 درصد ماهیانه اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت ضمانتنامه بانکی می باشد.-تاریخ سررسید پرداخت وجه1402/09/08می باشدکیمیا صنعت آرادان250157,334FOB-بندرعباس1402/08/280اعتباری
قیر 6070بشکهحداکثر مهلت مجاز برداشت ردیف های مرتبط با قیر مظروف (بشکه , جامبوبگ ) و فله آبادان تاریخ1402/09/28می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد. فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد بندرعباس1,000187,500EXW- بندرعباس1402/08/280نقدی / اعتباری
قیر 6070فلهحداکثر مهلت مجاز برداشت 1402/09/13می‌باشد.بند 2-3 شرایط عمومی اطلاعیه عرضه پیوست در خصوص انبارداری ملغی بوده و بدین صورت اصلاح میگردد:ماهانه 5% بهای کالای برداشت نشده به صورت روز شمار اخذ میگردد.تسویه هزینه انبارداری از محل کالای باقی مانده مجاز می باشد.فروش اعتباری حداکثر پنج ماهه با کارمزد حداکثر2/25 درصد ماهیانه از طریق ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار اسنادی داخلی می باشد.ملاحظات و شرایط عرضه پیوست میباشد.نفت پاسارگاد بندرعباس5,000162,000EXW- بندرعباس1402/08/280نقدی / اعتباری