درباره ما

شرکت روانکاران امید خاورمیانه با حضور پایدار، موفق و موثر به عنوان پیشتاز در صنعت پتروشیمی کشور، در جهت پشتیبانی و حمایت از تمام مشتریان داخلی و خارجی خود و صادرات محصوالت به سرتاسر دنیا به صورت بسته بندی و فله تلقی نموده و این شرکت توانسته است از زمان شروع فعالیت ، عملکرد مناسبی از نظر فنی و اقتصادی ارایه داده و هر روز شکوفاتر و با اقتدار بیشتر در صحنه فعالیت های حرفه ای و تجاری کشور ایفای نقش بنماید.
شرکت روانکاران امید خاورمیانه به عنوان یکی از پشتوانه های اصلی و مهم در راهبری پروژه های ملی و کالن کشور شناخته شده و در برنامه های گسترش این صنعت نقش بارزی را ایفا نماید، به نحوی که “روانکاران امید خاورمیانه” بالتردید یک اعتبار در این صنعت در کشور تلقی می شود.