لوگو

آمار معاملات محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی

نام کالاتولیدکنندهعرضهقیمت پایه عرضهتقاضاحجم معامله
PDA TARنفت ایرانول تهران132,71405252
PDA TARنفت ایرانول تهران0132,7145252
PDA TARنفت ایرانول تهران0132,7145252
وکیوم باتومپالایش نفت آبادان134,00002,0002,000
وکیوم باتومپالایش نفت آبادان0134,0002,0002,000
وکیوم باتومپالایش نفت آبادان0134,0002,0002,000
قیر PG6422 - صادراتیراه و ساختمان ارومیه شن ریز1,000143,3711,0001,000
قیر PG6422 - صادراتیراه و ساختمان ارومیه شن ریز143,3711,0001,0001,000
قیر PG6422 - صادراتیراه و ساختمان ارومیه شن ریز143,3711,0001,0001,000
قیر 6070 - صادراتیشیمی گستر سهند منطقه آزاد ارس500143,371500500
قیر 6070 - صادراتیشیمی گستر سهند منطقه آزاد ارس143,371500500500
قیر 6070 - صادراتیشیمی گستر سهند منطقه آزاد ارس143,371500500500
قیر AC40 - صادراتینفت جی7,000180,0008,0007,000
قیر AC40 - صادراتینفت جی180,0007,0008,0007,000
قیر AC40 - صادراتینفت جی180,0007,0008,0007,000
قیر 6070 - صادراتینفت جی10,000156,00010,00010,000
قیر 6070 - صادراتینفت جی156,00010,00010,00010,000
قیر 6070 - صادراتینفت جی156,00010,00010,00010,000
قیر 6070 - صادراتینفت جی0151,0001,0001,000
قیر 6070 - صادراتینفت جی151,00001,0001,000
قیر 6070 - صادراتینفت جی151,00001,0001,000
قیر 6070 - صادراتینفت جی5,000151,0004,0004,000
قیر 6070 - صادراتینفت جی151,0005,0004,0004,000
قیر 6070 - صادراتینفت جی151,0005,0004,0004,000
قیر 6070 - صادراتیکانه آرای زرین جی اصفهان3,487143,3713,4873,487
قیر 6070 - صادراتیکانه آرای زرین جی اصفهان143,3713,4873,4873,487
قیر 6070 - صادراتیکانه آرای زرین جی اصفهان143,3713,4873,4873,487
قیر 6070 - صادراتیفرآورده های روان ساز اکسون زاگرس500143,37100
قیر 6070 - صادراتیفرآورده های روان ساز اکسون زاگرس143,37150000
قیر 6070 - صادراتیفرآورده های روان ساز اکسون زاگرس143,37150000
قیر 6070 - صادراتیعایق کاران دشت قزوین500143,371500500
قیر 6070 - صادراتیعایق کاران دشت قزوین143,371500500500
قیر 6070 - صادراتیعایق کاران دشت قزوین143,371500500500
قیر 6070 - صادراتیپترو آکام پاسارگاد650158,382650650
قیر 6070 - صادراتیپترو آکام پاسارگاد158,382650650650
قیر 6070 - صادراتیپترو آکام پاسارگاد158,382650650650
قیر 6070 - صادراتیصنعت قیر پارسیان انرژی7,800143,37100
قیر 6070 - صادراتیصنعت قیر پارسیان انرژی143,3717,80000
قیر 6070 - صادراتیصنعت قیر پارسیان انرژی143,3717,80000
قیر 6070 - صادراتیقیر برنت پارس450143,371450450
قیر 6070 - صادراتیقیر برنت پارس143,371450450450
قیر 6070 - صادراتیقیر برنت پارس143,371450450450
قیر AC40 - صادراتیپالایش قیر کسری5,000143,37110,0005,000
قیر AC40 - صادراتیپالایش قیر کسری143,3715,00010,0005,000
قیر AC40 - صادراتیپالایش قیر کسری143,3715,00010,0005,000
قیر 6070 - صادراتیپالایش قیر کسری2,000165,8872,0002,000
قیر 6070 - صادراتیپالایش قیر کسری165,8872,0002,0002,000
قیر 6070 - صادراتیپالایش قیر کسری165,8872,0002,0002,000
قیر 6070 - صادراتیتوسعه تجارت طلای سفید خاورمیانه2,000158,3822,0002,000
قیر 6070 - صادراتیتوسعه تجارت طلای سفید خاورمیانه158,3822,0002,0002,000
قیر 6070 - صادراتیتوسعه تجارت طلای سفید خاورمیانه158,3822,0002,0002,000
قیر 6070 - صادراتیقیر هرمز پارس (فومن شیمی گستر)7,350143,3717,3507,350
قیر 6070 - صادراتیقیر هرمز پارس (فومن شیمی گستر)143,3717,3507,3507,350
قیر 6070 - صادراتیقیر هرمز پارس (فومن شیمی گستر)143,3717,3507,3507,350
قیر 6070 - صادراتینفت ناروی500169,616500500
قیر 6070 - صادراتیتوسعه تجارت طلای سفید خاورمیانه10,000155,00010,00010,000
قیر 6070 - صادراتیصنعت قیر هرمزگان1,000169,6161,0001,000
قیر AC40 - صادراتیپالایش قیر کسری3,000162,1253,0003,000
قیر 6070 - صادراتیصبای دلیجان350147,143350350
قیر 6070 - صادراتیآسیا پالایش ارس1,350147,1431,3501,350
قیر 6070 - صادراتیآرتا پالایش کارا1,800147,1431,8001,800
قیر 6070 - صادراتیتولیدی قیر شرق (پالایش قیر شرق)500147,143500500
قیر AC40 - صادراتیاسپادانا قیر پاسارگاد5,000154,6345,0005,000
قیر 6070 - صادراتیکانه آرای زرین جی اصفهان3,398147,1433,3983,398
وکیوم باتومپالایش نفت آبادان15,000127,20018,00014,000
وکیوم باتومپالایش نفت امام خمینی (ره) شازند10,000127,20021,20010,000
وکیوم باتومپالایش نفت تبریز10,000127,20019,80010,000
وکیوم باتومپالایش نفت بندرعباس40,000133,60051,30040,000
وکیوم باتومپالایش نفت اصفهان70,000127,20090,65070,000
وکیوم باتومپالایش نفت شیراز10,000133,60018,82510,000
وکیوم باتومپالایش نفت آبادان0127,2001,0001,000
وکیوم باتومپالایش نفت تهران (تندگویان)10,000127,20021,40010,000
قیر 6070 - صادراتیصبای دلیجان150144,979150150
قیر 6070 - صادراتیتولید و پالایش قیر پترو لازک (قیر و عایق رها گستر2,700144,9792,7002,700
قیر AC40 - صادراتیپالایش قیر پارس صنعت خاورمیانه2,000144,97900
قیر 6070 - صادراتیبام گستران685144,979685685
قیر 6070 - صادراتیپترو قیر پاسارگاد500144,979500500
قیر 6070 - صادراتیتوسعه تجارت طلای سفید خاورمیانه10,000155,00010,00010,000
قیر 6070 - صادراتیتوسعه تجارت طلای سیاه2,000159,9642,0002,000
قیر 6070 - صادراتیتوسعه تجارت طلای سیاه6,000144,9796,0006,000
قیر 6070 - صادراتیپالایش قیر کسری2,200152,4712,2002,200
قیر 6070 - صادراتیپالایش ایمن راه550145,000550550
قیر 6070 - صادراتیآسیا پالایش ارس1,375144,9791,3751,375
قیر 6070 - صادراتیشیمی گستر سهند منطقه آزاد ارس500144,979500500
قیر 6070 - صادراتیآذر دوام یول1,000144,9791,0001,000
قیر 6070 - صادراتیپترو کیان آرتین دلیجان500144,979500500
قیر 6070 - صادراتیاصفهان قیر250159,964250250
قیر 6070 - صادراتیاصفهان قیر250144,97900
قیر 6070 - صادراتیپالایش قیر کسری1,520152,4711,5201,520
قیر 6070 - صادراتیپالایش قیر کسری1,320152,4711,3201,320
قیر 6070 - صادراتیاکسین تجارت بین الملل8,200144,9795,0005,000
قیر 6070 - صادراتینفت پاسارگاد بندرعباس5,000169,000100100
قیر 6070 - صادراتینفت پاسارگاد تبریز1,000164,0001,0001,000
قیر 6070 - صادراتیشیمی تجارت نقش جهان2,000160,0002,0002,000
قیر 6070 - صادراتینفت پاسارگاد اراک2,000147,0002,850850
قیر 6070 - صادراتینفت جی7,000173,0002,9202,920
قیر 6070 - صادراتینفت جی7,000145,0006,1006,100
قیر 6070 - صادراتینفت جی0145,000400400
وکیوم باتومپالایش نفت شیراز133,60015,0007,5003,000
وکیوم باتومپالایش نفت تبریز127,20010,00018,20010,000
وکیوم باتومپالایش نفت شیراز133,60001,0001,000
قیر 6070 - صادراتیتولید و پالایش قیر پترو لازک (قیر و عایق رها گستر2,700144,9792,7002,700
قیر 6070 - صادراتینفت جی0173,0001,0001,000
قیر 6070 - صادراتیصنایع پالایشی تکین پترولیوم آذربایجان1,000144,9791,0001,000
قیر 6070 - صادراتیپالایش ایمن راه550145,000550550
قیر 6070 - صادراتیاسپادانا قیر پاسارگاد7,950152,4717,9507,950
قیر 6070 - صادراتیپترو کیان آرتین دلیجان500144,979500500
قیر 6070 - صادراتیپالایش قیر کسری4,000159,9644,0004,000
قیر 6070 - صادراتیکیمیا قیر جی2,000144,9792,0002,000
قیر 6070 - صادراتینفت جی5,000173,0001,7001,700
قیر 6070 - صادراتینفت جی7,000146,0008,5007,000
قیر 6070 - صادراتینفت جی0158,5001,5001,500
قیر 6070 - صادراتینفت جی10,000158,500500500
قیر 6070 - صادراتیپالایش و انرژی شمالغرب آرکا1,200139,5511,2001,200
قیر 6070 - صادراتیریونیز پالایش آرتان6,965139,5516,9656,965
قیر 6070 - صادراتیکانه آرای زرین جی اصفهان3,582139,5513,5823,582
قیر 6070 - صادراتیآرتا پالایش کارا1,898139,5511,8981,898
قیر 6070 - صادراتیعایق کاران دشت قزوین1,500139,5511,5001,500
قیر 6070 - صادراتیاکسین تجارت بین الملل8,500139,5518,5008,500
قیر 6070 - صادراتینفت پاسارگاد بندرعباس5,000169,00000
قیر 6070 - صادراتینفت پاسارگاد بندرعباس2,000194,500500500
قیر 6070 - صادراتینفت پاسارگاد بندرعباس1,000189,00000
قیر 6070 - صادراتینفت پاسارگاد آبادان7,000154,50000
قیر 6070 - صادراتینفت پاسارگاد اراک1,000147,0001,0001,000
قیر 6070 - صادراتینفت پاسارگاد تبریز1,000168,50000
قیر 6070 - صادراتیآسیا پالایش ارس1,425139,5511,4251,425
قیر 6070 - صادراتیتوسعه تجارت طلای سفید خاورمیانه10,000155,00000
قیر 6070 - صادراتیقیر هرمز پارس (فومن شیمی گستر)5,000139,5515,0005,000
قیر 6070 - صادراتیشیمی تجارت نقش جهان2,000147,0002,0002,000
قیر 6070 - صادراتیقیر آکام9,450139,5519,4509,450
وکیوم باتومپالایش نفت آبادان127,20015,0007,0002,000
وکیوم باتومپالایش نفت بندرعباس133,60050,00029,00014,000
وکیوم باتومپالایش نفت تهران (تندگویان)127,20015,00028,55015,000
وکیوم باتومپالایش نفت امام خمینی (ره) شازند127,20015,00017,8006,800
وکیوم باتومپالایش نفت اصفهان127,20070,00044,1008,100
وکیوم باتومپالایش نفت امام خمینی (ره) شازند127,20001,5001,500
قیر 6070 - صادراتیبام گستران710139,551710710
قیر 6070 - صادراتینگین فخر آذربایجان2,000139,5512,0002,000
قیر 6070 - صادراتیپالایش ایمن راه570139,600570570
قیر 6070 - صادراتیپترو قیر پاسارگاد500139,551500500
قیر MC250 - صادراتیصبای دلیجان250125,463250250
قیر 6070 - صادراتیپارس بهين پالايش نفت قشم10,000139,55140,00010,000
قیر 6070 - صادراتیاصفهان قیر250154,5362500
قیر 6070 - صادراتیاصفهان قیر250139,55100
وکیوم باتومپالایش نفت تبریز127,20010,00013,40010,000
قیر 6070 - صادراتیتوسعه تجارت طلای سیاه5,000147,0435,0005,000
قیر 6070 - صادراتیآسیا پالایش ارس1,425139,5511,4251,425
قیر MC250 - صادراتیصبای دلیجان250125,463250250
قیر 6070 - صادراتیصنعت قیر هرمزگان1,500162,0281,5001,500
قیر 6070 - صادراتیپالایش ایمن راه1,800139,600300300
قیر 6070 - صادراتیشیمی تجارت نقش جهان2,000154,6002,0002,000
قیر 6070 - صادراتیتوسعه تجارت طلای سیاه2,000162,0282,0002,000
قیر 6070 - صادراتینفت پاسارگاد بندرعباس1,000194,5001,6001,000
قیر 6070 - صادراتینفت پاسارگاد تبریز1,000168,500200200
قیر 6070 - صادراتینفت پاسارگاد بندرعباس5,000169,0005,0005,000
قیر 6070 - صادراتینفت پاسارگاد آبادان5,000154,500400400
قیر 6070 - صادراتینفت پاسارگاد بندرعباس1,000189,00000
قیر 6070 - صادراتینفت پاسارگاد اراک1,000147,00000
قیر 6070 - صادراتینفت پاسارگاد تهران1,000165,00000
قیر 85100 - صادراتینفت پاسارگاد اراک3,000147,00000
قیر 6070 - صادراتیپالایش ایمن راه0139,600500500
قیر 6070 - صادراتیپالایش قیر پارس آذران ارس300139,551300300
قیر 6070 - صادراتیریونیز پالایش آرتان6,965139,5516,9656,965
قیر 6070 - صادراتیمهندسی ایران ارتباط4,500139,5514,5004,500
قیر 6070 - صادراتیقیر هرمز پارس (فومن شیمی گستر)1,000151,3001,0001,000
قیر 6070 - صادراتیپالایش قیر کسری3,500139,5513,5003,500
قیر 6070 - صادراتیپالایش قیر کسری3,000154,5363,0003,000
وکیوم باتومپالایش نفت تهران (تندگویان)20,000119,40032,44020,000
وکیوم باتومپالایش نفت بندرعباس40,000125,40048,00040,000
وکیوم باتومپالایش نفت شیراز0125,4001,5001,500
وکیوم باتومپالایش نفت شیراز10,000125,40011,5508,500
وکیوم باتومپالایش نفت امام خمینی (ره) شازند10,000119,40029,10010,000
قیر 6070 - صادراتینگین فخر آذربایجان2,000139,9252,0002,000
قیر 6070 - صادراتیبام گستران710139,925710710
قیر 6070 - صادراتیآسیا پالایش ارس1,425139,9251,4251,425
قیر AC40 - صادراتیاسپادانا قیر پاسارگاد8,000147,4208,0008,000
قیر 6070 - صادراتیاصفهان قیر380154,915285285
قیر 6070 - صادراتیپترو اروند آبادان350139,925350350
قیر 6070 - صادراتیتوسعه تجارت طلای سیاه2,000162,4102,0002,000
قیر 6070 - صادراتینفت پاسارگاد بندرعباس5,000169,0001,4001,400
قیر 6070 - صادراتینفت جی0168,500380380
قیر 6070 - صادراتیپالایش قیر پارس صنعت خاورمیانه2,000134,8322,0002,000
قیر 6070 - صادراتیشیمی گستر سهند منطقه آزاد ارس500134,832500500
قیر 6070 - صادراتیصنایع پالایشی تکین پترولیوم آذربایجان500134,832500500
قیر MC30 - صادراتیمهندسی قیر و آسفالت غرب200121,221200200
قیر 6070 - صادراتیآسیا پالایش ارس2,470134,8322,4702,470
قیر 6070 - صادراتیکانه آرای زرین جی اصفهان3,700134,8323,7003,700
قیر 6070 - صادراتیآرتا پالایش کارا1,965134,8321,9651,965
قیر 6070 - صادراتیاصفهان قیر200149,833200200