لوگو

عرضه های محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی

نام کالاتولید کنندهمشخصات کالای قابل عرضهحجم کالای قابل عرضهقیمت پایهمکان تحویلتاریخ تحویلحداکثر افزایش عرضهحداقل خریدنوع تسویهنوع بسته بند?تاریخ عرضه
قیر 6070آترا کران انرژیسررسیدپرداخت وجه نسیه 1402/04/12/تمامی خریدارن ملزم به پرداخت مالیات ارزش افزوده به فروشنده میباشند/مسئولیت اظهارگمرک وصادرات کالاباخریدار/حداکثر مهلت مجاز برداشت محصول30روز تقویمی پس ازمهلت مجاز تحویل می باشد وپس ازآن هزینه انبارداری4.5%ماهیانه ارزش کالای باقیمانده میباشد/خریداران میبایست آگهی ثبتی،آخرین تغییرات،گواهی امضاصاحبین امضامجازبه همراه مدارک شناسایی درهنگام ثبت سفارش به کارگزارفروشنده ارسال نمایند/تحویل انبار فروشنده واقع دربندرعباس/نمونه گیری ازمحموله هابا حضورنماینده خریدارمجازمیباشدو خریدارمخیربه انتخاب شرکت بازرس به هزینه خودمیباشند/خریدارمیبایست یک هفته قبل ازتاریخ بارگیری اقدام به معرفی کشتی نماید.خریدارموظف به ارایه نامه تحویل بارمی باشد.اسنادمالی موردقبول جهت تسویه قرارداد ضمانت نامه بانکی میباشد.133469300EXW- بندرعباس1402/03/3101402/03/31اعتباریبشکه1402/03/17
قیر 6070هامون گستر نفت باخترتامین بسته بندی به شرط تامین ظرف اعم از انواع بشکه نو یا دست دوم و پلی بگ و کارتن و غیره به عهده فروشنده می باشد .هزینه ی دستمزد و توزین و بارگیری از انبار کارخانه و اظهار و ارائه اسناد صادراتی و اظهار گمرکی و هزینه های مربوط به تخلیه و بارگیری در گمرکات و مرزهای خروجی به عهده فروشنده میباشد. مالیات ارزش افزوده طبق قوانین امور مالیاتی اخذ میگردد .چنانچه تحویل بار در بنادر دریایی باشد کلیه هزینه های حمل و گمرکی تا عرشه کشتی بر عهده فروشنده میباشد. تاریخ پرداخت وجه1402/04/11می باشد.اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها بصورت ضمانت نامه بانکی می باشد.1220691600Exwork1402/03/3101402/03/31اعتباریفله1402/03/17
قیر 6070کانه آرای زرین جی اصفهانتاریخ سررسید پرداخت وجه:1402/04/31 اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی دریافت میگردد1220694000Exwork1402/04/1001402/04/10اعتبار?فله1402/03/17
قیر 6070EXW- بندرعباسحداقل خرید 100تن/ کلیه خریداران بایستی 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را در زمان تسویه پرداخت نمایند.اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها بصورت اعتبار اسنادی 1 ماهه با کارمزد2.1درصد ماهیانه میباشد./ /تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/04/17 میباشد.1220697450EXW- بندرعباس1402/04/0401402/04/04اعتباریفله1402/03/17
قیر 6070آسیا پالایش ارساسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها بصورت ضمانتنامه بانکی میباشد.تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/04/14 میباشد.122069600Exwork1402/03/3101402/03/31اعتباریفله1402/03/17
قیر 6070اسپادانا قیر پاسارگاد9درصد مالیات ارزش افزوده طبق قوانین سازمان امور مالیاتی اخذ میگردد.-اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت ضمانتنامه بانکی می باشد.-تاریخ سررسید پرداخت وجه1402/04/17می باشد1391692400FOB-بندرعباس1402/04/0101402/04/01اعتباریبشکه1402/03/17
قیر MC30مهندسی قیر و آسفالت غربشرکت خریدار، باید در زمان تسویه9 % مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمایند/ تسویه حساب مشتریان به صورت ریالی میباشد.خریدار موظف است حداکثر ظرف مدت 30روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل به حمل کالا اقدام کند. در صورت عدم برداشت کالا روزانه به میزان 1%ارزش کالای باقیمانده اخذ خواهد شد. تاریخ سررسید پرداخت وجه 1402/04/18باشد.اسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قرارداد بصورت اعتبار اسنادی یک ماهه بدون کارمزد دریافت می گردد.109746153EXW-کرمانشاه1402/03/3101402/03/31اعتباریفله1402/03/17
قیر 6070پتروعایق اسپاداناسناد مالی مورد قبول جهت تسویه قراردادها به صورت ضمانتنامه دریافت می گردد. تاریخ دریافت سررسید وجه 1402/04/11 می باشد.1220691000Exwork1402/03/3101402/03/31اعتباریفله1402/03/17